Morits Jensson, 15851639 (aged 53 years)

Name
Morits Jensson
Given names
Morits, Mouritz, Moritz
Surname
Jensson (Jensson, Jensen)
Name
Morits Jensson Rygg
Type
also known as
Given names
Morits Jensson
Surname
Rygg
Birth September 24, 1585
Note:

Lars Olsson d.e. (1711-1790) skriv i Larsboka:

"Moridz Jensøn fød i Søring udi Jutland Ao 1585 d. 24 Seift(ember) Sant Michals dag, hans fader Var Jens Larsen*, Sorne Dommer udi Jut land ..."

(*) Morits Jensson skriv sjølv ved farens død i 1621, at namnet er Jens Mouritzen

Engagement November 1, 1612 (aged 27 years)
Note:

Morits Jensson skriv i Calendarium Historicum:

"Anno 1612 Den 1 Nouemb: stodt Mouridz Jennßens festeröll Wdi Bergenn, medt Margrette S: her Jenns Læsemesters Datter"

Occupation
Lensskrivar
from November 18, 1612 (aged 27 years)

Note:

Morits Jensson skriv i Calendarium Historicum:

"Anno 1612 Den 18 Nouemb: givede Mouridz Jensen Sin ædt paa Bergenhus till Erlig och Welb: mandt Niels Wind Slotzherre och der bleff forordnit till Lenßschriffer I Nordfiord len."

MarriageMargrete JensdatterView this family
June 20, 1613 (aged 27 years)
Note:

Morits Jensson skriv i Calendarium Historicum:

"Anno 1613 den 20 Junj Stodt Mouridtz Jennßens Brölups Kost paa Dauigen i Nordfiordt medt margrette: S: her Jens Læßemesters Datter."

Birth of a daughter
#1
Lisbet Moritsdotter
June 18, 1614 (aged 28 years)
Note:

Morits Jensson skriv i Calendarium Historicum:

"Anno 1614 Den 18 Junij Bleff min Datter Lißbett Mouritzdatter föd paa Effuebache i Nordfiord om Morgenen Klocken Ved 8 slett, gud Lade hinde Wdi gudtz frÿgt opuoxe."

Birth of a son
#2
Jens Moritsson
August 2, 1615 (aged 29 years)
Note:

Morits Jensson skriv i Calendarium Historicum:

"Anno 1615 2 Augustij bleff min Sönn Jens Mouritzen föd paa Eluebacke i Nordfjord om Morgenen ved 6 slet, och strax kom til Daaben i Wærrits Kierke. Waar hans fadere Her Absalon, Niels Wærede, Erik Houge, Anne Abelsdater, Lisbet Absolonsdatter. Gud lade hannom opuoxe Wdi guds fryct, gud almectigste thill ære, hannom och hans foreldre till glede, och Euig sallighed, Amen."

Event
Åsetesak
October 31, 1615 (aged 30 years)

Note:

Nordfjord fraa gamle dagar til no II. (Jakob Aaland)

"I 1615 var det aastadssak paa Skaar. Brukaren Berdor klaga daa yver at han ikkje hadde veg til sjøss og yver at Peder Tystad eigna seg til nausttufti hans. Lensskrivaren Morits Jensson med lensmann og 5 lrm. for daa yver aastaden og la ut veg som skulde gaa ned til ein merkestein attmed vegen millom Glappestad og prestegarden og herifraa nedyver øvstereina langsmed den djupe grovi millom prestegarden og Tystad. Nausttuft skulde Skaar ha innani Korsviki, millom tvo smaa grøver der Johan skrædder daa budde. Domen (paa skinn) no i Brg. Museum."

Diplomsamlingen (samandrag): "Lensmann Niels Oluffssønn på Vereidet og 5 bønder, alle lagrettemenn i Gjemmestad skipreide i Nordfjord, kunngjør, at de etter begjæring av Absolon Absolonssønn, sogneprest til Gloppen prestegjeld, har utvist sjøvei og nøstetuft til en av hans landbønder, Berder Lauritssønn på Skår, som hadde klaget over at han hverken hadde sjøvei eller noe sted til å oppsette sitt nøst."

Birth of a daughter
#3
Anne Moritsdotter
December 6, 1617 (aged 32 years)
Note:

Morits Jensson skriv i Calendaruim Historicum:

"[VI. DECB.] 1617 bleff min Konne Margrette Jensdatter forlöst med tuinde Döttre och kom till Doben om Andendagen som faldt paa en Söndag, och bleff Naffngiffune Diriche och Anne. Gud lade dennem udj Guds fryct Opuoxe, Amen."

Birth of a daughter
#4
Didrikke Moritsdotter
December 6, 1617 (aged 32 years)
Note:

Morits Jensson skriv i Calendaruim Historicum:

"[VI. DECB.] 1617 bleff min Konne Margrette Jensdatter forlöst med tuinde Döttre och kom till Doben om Andendagen som faldt paa en Söndag, och bleff Naffngiffune Diriche och Anne. Gud lade dennem udj Guds fryct Opuoxe, Amen."

Christening of a daughterAnne Moritsdotter
December 7, 1617 (aged 32 years)
Christening of a daughterDidrikke Moritsdotter
December 7, 1617 (aged 32 years)
Birth of a daughter
#5
Agnete Moritsdotter
September 30, 1619 (aged 34 years)
Note:

Morits Jensson skriv i Calendarium Historicum:

"Anno 1619 Bleff min Datter Aganetha Mouritz datter föd paa Eluebache i Gloppen. Gud unde hinder att op uoxe udj guds frÿct. Saligen att leffue och sallig hed at Död. Amen Amen"

Lensregnskap
Jordebok 1619-1620
1619 (aged 33 years)
Note:

Jordebok 1619-1620

Landskyld

Setter Mourits ----- Smör ----- ½ Löb 6 merker

Fredtoll og Leidang

Moritz og Poffuel på Setre Fredtold: 16 skilling Leding: 5 giedschind

Jordebok 1619-1620
Jordebok 1619-1620

Note:

Jordebok 1619-1620 Jordebogh medtt Leding oc Fredtold Aff Nordfiord Lehenn, Beregnidtt fra Philippi Jacobi dagh Anno 1619 oc till Aarsdagn igienn Anno 1620


Jordebok 1619-1620
Jordebok 1619-1620

Note: Landskyld

Jordebok 1619-1620
Jordebok 1619-1620

Note: Fredtoll og Leidang
Lensregnskap
Jordebok 1620-1621
1620 (aged 34 years)
Note:

Jordebok 1620-1621

Landskyld: Setter Mourits ----- Smör ----- ½ Löb 6 merker

Fredtoll og Leidang:

Gard Namn Fredtold Leding
Settre Mouritz 16 skilling 5 giedschind
Poffuell


Jordebok 1620-1621
Jordebok 1620-1621

Note: Fredtoll og Leidang
Lensregnskap
Butiende- og fisketiendemantall 1620-1621
1620 (aged 34 years)
Note:

Butiende

Mouritz Settre ----- 6 merker Smör


Lensregnskap
Korntiendemanntal 1620-1621
1620 (aged 34 years)
Note:

Korntiende Poffuell Setter----------3½ Melle Kornn Mouritz Jenßen ibid----3½ Meller


Lensregnskap
Korntiendemanntall 1619-1620
1620 (aged 34 years)
Note:

Korntiende:

Mourits Jennsen Setter ----- 4 Meller 1 fjerding

Korntiendemanntall 1619-1620
Korntiendemanntall 1619-1620

Note:

Korntiendemanntall 1619-1620 Korntiende Register Aff Nordfiordleenn, Bergnett fra Philippi Jacobi Dag Anno 1619 och til aars dagenn igien Anno 1620


Birth of a daughter
#6
Maren Moritsdotter
June 14, 1621 (aged 35 years)
Note:

Morits Jensson skriv i Calendarium Historicum:

"Anno 1621 Den 14 Junij bleff min Datter Maren Moritsdatter föd paa Elbache ii plet effter Midag. gud lade Hinder til guds æve och Euig Sallighz opuoxe, Amen"

Death of a fatherJens Moritsson
July 4, 1621 (aged 35 years)
Note:

Morits Jensson skriv i Calendarium Historicum:

"Anno 1621. In Iullio Døde min Sallig fader Jens Mouritzen, Wdi Jensleff i Wendsøssell i Jutland. Gud Wnde hannom det Euige Liff, och Sallighed."

Lensregnskap
Jordebok 1621-1622
1621 (aged 35 years)
Note:

Jordebok 1621-1622

Landskyld: Setter Mouridtz ----- Smör ----- ½ Löb 6 merker

Fredtoll og Leidang:

Gard Namn Fredtold Leding
Setter Mouridtz 16 skilling 5 Giedschind
Poffuell


Jordebok 1621-1622
Jordebok 1621-1622

Note: Fredtoll og Leidang
Lensregnskap
Butiende- og fisketiendemanntall 1621-1622
1621 (aged 35 years)
Note:

Butiende

Mouritz Sætter ----- 7 merker Smör


Lensregnskap
Korntiendemanntall 1621-1622
1621 (aged 35 years)
Note:

Korntiende

Poffuel Sætter ------------ 10 Meller 1 fjerding Kornn Mouritz Jennßen ibid ----- 10 Meller 1 fjerding

Korntiendemanntall 1621-1622
Korntiendemanntall 1621-1622

Note:

Korntiendemanntall 1621-1622 Kornntiende Register Aff Nordfiordleenn Beregnett fra Phillipi Jacobi Daugs, Anno 1621 Och till Aarsdagen igienn Anno 1622


Birth of a daughter
#7
Kristi Moritsdotter
October 22, 1622 (aged 37 years)
Note:

Morits Jensson skriv i Calendarium Historicum:

"Aoh 1622 Bleff min Dater Krijsti Mourizdater föd paa Elbache. Gug Lade hinder i guds frÿcht opuoxe"

Lensregnskap
Korntiendemanntall 1622-1623
1622 (aged 36 years)
Note:

Korntiende

Mouritz Jennßen ----- 1½ M: Kornn

Korntiendemanntall 1622-1623
Korntiendemanntall 1622-1623

Note:

Korntiendemanntall Korntiende Register Aff Nordfior lehnn Beregnett fra Philippi Jacobi daugh Anno 1622 Och till Aarsdagenn igienn. Anno 1623


Lensregnskap
Landskatt Martini 1623
1623 (aged 37 years)
Note:

Landskatt

Mouridtz Jenßen 1½ Löb 15 merker - 2½ Ort 10 skilling

Landskatt Martini 1623
Landskatt Martini 1623

Note:

Kong Maÿt; Paa Bodne Skatt Som ere Annammet Aff Nordfiordlenn. Anno 1623


Landskatt Martini 1623
Landskatt Martini 1623

Note:

Jordeigne Bönder deris Skatt Annammet Som Evter Fölger Giemmestad Schibredt

Lensregnskap
Korntiendemanntall 1623-1624
May 1, 1623 (aged 37 years)
Note:

Korntiende

Mouritz Jenßen ----- 1½ Melle Kornn

Korntiendemanntall 1623-1624
Korntiendemanntall 1623-1624

Note:

Korntiendemanntall Korntiende Register Aff Nordfior Lehen Beregnett fra Philippi Jacobi daug Anno 1623 och thill Aarsdagen Igien Anno 1624


Birth of a son
#8
Gabel Moritsson
May 23, 1624 (aged 38 years)
Note:

Morits Jensson skriv i Calendarium Historicum:

"Aoh 1624 bleff min Sön Gabel Mourizßen föd paa Elbache. Gud Lade hannom opuoxe Wdi guds frÿchtt Da indfald H: 3 foldighz Söndag"

Death of a brotherTomas Jensson
September 30, 1624 (aged 39 years)

Note:

Morits Jensson skriv i Calendarium Historicum under 30. september

"Anno 1624 døde min S: broder Tomas Jensen i Norge oc liger begraffuen i gimmestadz Kierke. Gud wnde hannom en gledelig opstandelse"

Burial of a brotherTomas Jensson
after September 30, 1624 (aged 39 years)
Birth of a son
#9
Peder Moritsson
November 5, 1625 (aged 40 years)
Note:

Morits Jensson skriv i Calendarium Historicum:

"Den 5 Nouemb: ved Midnats tid Bleff min Sön Peder föd paa Rÿg och [gud over linja] faderligen hannom fra Dinne Jammer Dall Kaldet wngefer fem Wgger efter hans födsell Dag. gud Wnde oss at findes i de wdualdes forsambling. Amen Amen"

Death of a sonPeder Moritsson
about December 1625 (aged 40 years)
Note:

Morits Jensson skriv i Calendarium Historicum:

"Den 5 Nouemb: ved Midnats tid Bleff min Sön Peder föd paa Rÿg och [gud over linja] faderligen hannom fra Dinne Jammer Dall Kaldet wngefer fem Wgger efter hans födsell Dag. gud Wnde oss at findes i de wdualdes forsambling. Amen Amen"

Birth of a son
#10
Morits Moritsson
December 18, 1626 (aged 41 years)
Note:

Morits Jensson skriv i Calendarium Historicum:

"1626 Den 18 Decemb: Bleff min Sön Moritz Moridzenn födt. gud lade hannom i Herrens frÿct opuoxe Amen"

Death of a sonMorits Moritsson
May 7, 1627 (aged 41 years)
Note:

Morits Jensson skriv i Calendarium Historicum:

"Anno 1627 den 7 Maij döde ... min Sallig Sön och bleff begraffuen i Gimmestad Kirke [9 Maij] Gud unde os at findes i de Euige gledelige kolliger? Amen"

Burial of a sonMorits Moritsson
1627 (aged 41 years)
Note: Gravlagt 9. mai?
Birth of a daughter
#11
Asseline Moritsdotter
February 20, 1629 (aged 43 years)
Note:

Morits Jensson skriv i Calendarium Historicum:

"Anno 1629 Den 20 februarj Bleff min Datter Aselina Mourizs Datter födt paa Rygland. Gud Lad hinder i Herrens fryct opuoxe Erligen at leffue och Salligen At Død"

Birth of a son
#12
Morits Moritsson
August 12, 1630 (aged 44 years)
Note:

Margrete Jensdatter skriv i Calendarium Historicum:

"1630 Den 12 bleff Min Sön Mourids Mouridß födt paa Rög i Norfior och om Sundagen Nysteffter Kom til Daaben hands fadere war her Jörge abelsen och hans bang och errick houge Mallene wareedt och Berretta houge gud lade hannom opuoxe wdi guds frÿct gud all Mectigste till ære hannom och hans foreldre til glede och euige salighedt amen"

Residence from 1624 to 1639 (aged 53 years)
Note:

Rygg Morits Jenssøn flytta omlag 1624 til Rygg i Gloppen og bruka der Moritsgarden og Skulebruket til han døde i 1639

Lensregnskap
Landskatt Martini 1624
1624 (aged 38 years)
Note:

Landskatt

Mouridtz Jensen 1½ Löb 1 pund 9 merker - 1 daler 1 ort 5 skilling 1 alb

Landskatt Martini 1624
Landskatt Martini 1624

Note:

Landskatt Martini 1624 Kong: Maÿtz: paa Bodne Skatt Som er Annammitt Aff Nordfiordlehnn Anno 1624


Landskatt Martini 1624
Landskatt Martini 1624

Note:

Jordeigne Bönder deris Skatt Annammitt Som Efterfölger Giemmestad Schibredt

Lensregnskap
Korntiendemanntall 1624-1625
1624 (aged 38 years)
Note:

Korntiende

Mouridtz Jennßen ----- 1½ Melle 1 fjerding

Korntiendemanntal 1624-1625
Korntiendemanntal 1624-1625

Note:

Korntiendemanntall 1624-1625 Korntiende Register aff Nordfiordlehn Beregnitt fra Phillipi Jacobi Daug Anno 1624 och till Aars Daugen igien Anno 1625


Jordebok
Stattholderembetet Odelsjordebok 1624
1624 (aged 38 years)

Lensregnskap
Landskatt Martini 1625
1625 (aged 39 years)
Note:

Landskatt

Mouridtz Jensen 1½ Löb 1 pund 9 merker - 1 daler 1 ort 5 skilling 1 alb

Landskatt Martini 1625
Landskatt Martini 1625

Note:

Landskatt Martini 1625 Kong: Maÿtz: paa Bodne Skatt Som ere Annammitt Aff Nordfiordlehnn Anno 1625


Landskatt Martini 1625
Landskatt Martini 1625

Note:

Jordeigne Bönder deris Skatt Annammitt Som Efter Fölger Giemmestad Schibredt

Lensregnskap
Korntiendemanntall 1625-1626
1625 (aged 39 years)
Note:

Korntiende

Mouridtz Jennßen ----- 3½ Meller

Korntiendemanntall 1625-1626
Korntiendemanntall 1625-1626

Note:

Korntiendemanntall 1625-1626 Korntiende Register aff Nordfiordlehnn Beregnitt fra Phillipi Jacobi daug Anno 1625 och till Aarsdaugen Igienn Anno 1626


Jordebok
Stattholderembetet Jordebok 1626
1626 (aged 40 years)

Lensregnskap
Landskatt 14 dager etter Martini 1629
1629 (aged 43 years)
Note:

Landskatt

Mouridtz Jennßenn 1½ Löb 21 merker 2 daler 1 ort 4 skilling

Landskatt 1629
Landskatt 1629

Note:

Landskatt 1629 Kong: Maytz: Paa Bodne Skat Som Ere Annammitt Aff Nordfiord Lehnn, Som Thill Martinj Skulle Haffue Werritt Wdgiffuett Anno 1629


Lensregnskap
Landskatt 14 dager etter Martini 1630
1630 (aged 44 years)
Note:

Landskatt

Mouridtz Jenßenn Aff - 2 Löber 21 mrk + 2 daler 4 skilling

Landskatt 1630
Landskatt 1630

Note:

Landskatt 14 dager etter Martini 1630 Kong: Maytz: Paabodne Skat Som Ehr Annammett Aff Nordfiord Lehnn, Som thill Fiortenndage Effter Marthini Schulle Haffue Werritt Wdgiffuett Anno 1630


Christening of a sonMorits Moritsson
August 15, 1630 (aged 44 years)
Lensregnskap
Landskatt Martini 1632
1632 (aged 46 years)

Note:

Landskatt

Mouritz Jenßen - 2 Löber 9 ?? Penge ------ 2 dlr 1 ort 8 ß

Landskatt Martini 1632
Landskatt Martini 1632

Note:

Landskatt Martini 1632 Kong Maÿtz: Paabodne Skatt Som Ere Annammit, Aff Nordfiord Lehn, Som thill S: Marthini Dag, Skulle Haffue Werritt Wdgiffuett, Anno 1632


Landskatt Martini 1632
Landskatt Martini 1632

Note:

Landskatt Martini 1632 Jord Eigne Bönder Dieris Jordschatt Annammidtt Som Effter Fölger

Occupation
Fogd
from 1633 to 1639 (aged 53 years)

Note: Morits Jenssøn tok over etter Peder Jørgensen, og var fogd i Nordfjord 1633-1639
Residence between 1633 and 1639 (aged 53 years)
Note:

Futegarden Frå 1609 til 1692 budde futen i Nordfjord på garden Ytre-Davik i Davik. Dette skjedde m.a. fordi ein meinte den tidlegare futegarden på Eide i Gloppen låg slik til at fjordisen hindra futen i å reise om vinteren. Det vert sagt at Morits skal ha hatt tilhald her den tida han var fogd, mellom 1633 og 1639.

Lensregnskap
Jordebok 1633-1634
1633 (aged 47 years)
Note:

Fredtoll og leidang

Moritz og seks andre brukarar på Rygg Fredtold: 3½ ort Ledingh: 15 giedschind, 1 faarschind

Jordeboka er underskriven av fogd Morits Jensson

Jordebok 1633-1634
Jordebok 1633-1634

Note:

Jordebok 1633-1634 Jordebog Med leding och fredhold aff Nordfiord fogderie Bergne fra Phillippi Jacobi Dag, Anno 1633 Och Thill Aarsdagen Igjen Anno 1634


Jordebok 1633-1634
Jordebok 1633-1634

Note: Fredtoll og Leidang

Jordebok 1633-1634
Jordebok 1633-1634

Note:

Jordebok 1633-1634 Underskrive av Mouritz Jenßen Egen haand

Lensregnskap
Landskatt 1633
1633 (aged 47 years)
Note:

Odelskatt

Mouritz Jenßen Rögh ------ 2 Löber ------ 1 hud ------ ½ Wogh fisk Deraff ------1 daler 1½ ort

Skattelista er underskriven av Fogd Morits Jensson

Landskatt 1633
Landskatt 1633

Note:

Landskatt 1633 Kong: Maijtz: Paabodne Skat som er Annammet Aff Nordfiordt fogderie, Som thill s: Martini Dag Skulde Haffue weridt Wdgiffuidt, Anno 1633


Landskatt 1633
Landskatt 1633

Note: Odelskatt

Landskatt 1633
Landskatt 1633

Note:

Landskatt 1633 Underskrive av Mouritz Jenßen Egen haand

Lensregnskap
Lensregnskap 1633-1634
1633 (aged 47 years)

Note:

Lensregnakap

Morits Jenssön har etter 1633 teke over som fogd i Norfjord etter Peder Jörgenssen Årslønna er 40 riksdaler

I lensrekneskapen for Bergenhus finn vi følgjande:

Indtekt Pendinge:

Indtegt aff Nordfiord Lehn som Kongl: Maÿ: Ilige maade Sig haffuer forbeholdenn, Wisse ocj W-uisse Rente och indkomst som i bemelte Aar Annammit och Oppborit er, effter fougden Mouridz Jenssen hans Regenskabe formelding ....

... Sammeledis haffuer fornd. Mouridz Jenssen Annammit wdj gaardeböxell och Sagefald Næruerende Aar effter hans Regenskabers formelding....

Udgifte i mod forschreffne Indtegt:

Ilige maade fougden aff Nordfiord Mouridz Jenssen hans Aarslön som hanom? och giort och giffuen er, Sampt for bleck och papir till Kongl: Maÿ: Regenskab Pennge...............................xl Rdl

Lensregnskap 1633-1634
Lensregnskap 1633-1634

Note:

Lensregnskap 1633-1634 Kongl: Maÿtz Regenschab aff Bergenhuuß, Beregnit fra Phillippi Jacobij Daug Den 1 Maÿ Anno 1633 Thill samme Aars Daug Igien Anno Christi 1634Lensregnskap 1633-1634 - Utgifter
Lensregnskap 1633-1634 - Utgifter

Note:

Utgifter Ilige maade fougden aff Nordfiord Mouridz Jenssen hans Aarslön som hanom? och giort och giffuen er, Sampt for blech och papir till Kongl: Maÿ: Regenskab Pennge---------------xl Rdl

Lensregnskap
Jordebok 1634-1635
1634 (aged 48 years)
Note:

Fredtoll og leidang

Moritz og seks andre brukarane på Rygg Fredtold: 3½ ort Ledingh: 15 giedschind, 1 faarschind

Jordeboka er underskriven av fogd Morits Jensson

Jordebok 1634-1635
Jordebok 1634-1635

Note:

Jordebog med leding oc fredtold aff Nordfiordt fogderie. Beregnedt fra Philippi Jacobi Dag, Anno 1634 Och thill Aarsdagen Igienn Anno 1635


Jordebok 1634-1635
Jordebok 1634-1635

Note: Fredtoll og leidang

Jordebok 1634-1635
Jordebok 1634-1635

Note:

Jordebok 1634-1635 Underskrive av Mouritzs Jenßen Egen haand

Lensregnskap
Landskatt Martini 1634
1634 (aged 48 years)
Note:

Odelskatt

Moritz Jenßen Rÿg ------ 2½ löbe ------ 1 hud ------ 2 pund 6 mrk. fisch Der aff ------ 1½ dlr ½ ort 6 ß

Landskatt 1634
Landskatt 1634

Note:

Landskatt Martini 1634 Kong: Maÿtz: Paabudne Skat som er Annammet aff Nordffjord fogderie, som thill S: Martini Dag, Skulle Haffue weredt wdgiffuidtt, Anno 1634


Landskatt 1634
Landskatt 1634

Note:

Landskatt Martini 1634 Odelskatt Annammedt Aff Odelsmend som fölger


Landskatt 1633
Landskatt 1633

Note:

Landskatt Martini 1634 Underskrive av fogd Mouritz Jenßen Egen haand

Lensregnskap
Lensregnskap 1634-1635
1634 (aged 48 years)

Lensregnskap 1634-1635
Lensregnskap 1634-1635

Note:

Konng: Maÿ: Regenschab Aff Bergenhuus, Beregnitt fra Phillippi Jacobi Dagh Denn 1 Maÿ, Anno 1634. Thill samme Aarßdagh igienn, Anno Christi 1635


Lensregnskap 1634-1635 - Inntekter
Lensregnskap 1634-1635 - Inntekter

Note:

Indtegt aff Nordfiord Lehnn Som Konng: Maÿttz: Iligemaade Sig haffue forbeholdenn, Wisse och W-uisße, Rente och Indkomst som i bemeltte Aar, Anammit och oppeborrit er, eftter fougden Mouridtz Jenßen, hans Regenschaps formelding.....


Lensregnskap 1634-1635 - Utgifter
Lensregnskap 1634-1635 - Utgifter

Note:

Utgifter Fougden aff Nordfiord, Mouridtz Jenßön, Hans Aars Lönn Pennge----------------------xl Rdl for Blek och Papiir---------iiij Rdaler

Lensregnskap
Landskatt 1635
1635 (aged 49 years)
Note:

Landskatt

Moritz Jenßen Róg ------ 3½ löbe 3 mrk ------ 1 hud ------ 2½ pund 6 mrk. fisch ------ 2½ Mele Kornn Der aff --------1 dlr ½ ort 8 ß

Skattelista er underskriven av fogd Morits Jensson

Landskatt 1635
Landskatt 1635

Note:

Landskatt Martini 1635 Kong: Maÿ: Paabudne Skat Som Annammet er Aff Nordfiord fogderie som thill S: Martini Dag Schulde Haffue werid wdgiffuid, Anno 1635Landskatt 1635
Landskatt 1635

Note:

Landskatt Martini 1635 Underskrive av Mouritz Jenßen Egen haand

Lensregnskap
Jordebok 1635-1636
1635 (aged 49 years)
Note:

Fredtoll og leidang

Moritz og seks andre brukarar på Rygg Fredtold: 3½ ort Ledingh: 15 giedschind, 1 faarschind

Jordeboka er signert av fogd Morits Jensson

Jordebok 1635-1636
Jordebok 1635-1636

Note:

Jordebok 1635-1636 Jordebog med leding och fredtold aff Nordfiord fogderie, Beregnedt fra Philippi Jacobi Dag, Anno 1635. Och thill Aars Dagen Igienn. Anno 1636


Jordebok 1635-1636
Jordebok 1635-1636

Note: Fredtoll og Leidang

Jordebok 1635-1636
Jordebok 1635-1636

Note:

Jordebok 1635-1636 Underskriven av Mouritz Jenßen Egen Haand

Lensrgnskap
Lensregnskap 1635-1636
1635 (aged 49 years)

Lensregnskap 1635-1636
Lensregnskap 1635-1636

Note:

Kongt: Maÿetts: Regenskab Aff Bergenhuus beregnett fra Phillipi Jacobi Dag, den 1 Maÿ Anno Christi 1635. till samme Aars dag Anno Christi 1636


Lensregnskap 1635-1636 - Inntekter
Lensregnskap 1635-1636 - Inntekter

Note:

Inntekter

Indtegt aff Nordfiord Lehn som Kong: Maÿ: Iligemaade ßig haffuer forbeholden Wisße och Wuisße Renter och Indkomst som i bemeltte Aar Annammit och oppebaarit er, Effter fougden Mouridz Jennßen Afluerede Regenschabs formelding ...


Lensregnskap 1635-1636 - Utgifter
Lensregnskap 1635-1636 - Utgifter

Note:

Utgifter

Fougden aff Nordfiord Mouridtz Jenßen Hanß Aars løn Penge----------------------xl Rdlr for Blech och Papiir--------iiij Rdlr

Lensregnskap
Landskatt Martini 1636
1636 (aged 50 years)
Note:

Landskatt

Mouritz Jenßen Rÿg ------ 3½ löbe 3 mrk. Smör ------ 1 hud ------ 2½ pund 6 mrk. fisch ------ 2½ Mæle Korn Der aff --------1 dlr ½ ort 8 ß

Skattelista er underskriven av fogd Morits Jensson

Landskatt Martini 1636
Landskatt Martini 1636

Note:

Landskatt Martini 1636 Kong: Maÿ: paabudne Skatt Som er Annammedt Aff Nordfior fogderie, Som Thill S: Marthini Dags, Schulde Haffue werit wdgiffuidtt Anno 1636Landskatt Martini 1636
Landskatt Martini 1636

Note:

Landskatt Martini 1636 Skattelista er underskriven Mouritz Jenßen Egen Haand

Lensregnskap
Lensregnskap 1636-1637
1636 (aged 50 years)

Lensregnskap 1636-1637
Lensregnskap 1636-1637

Note:

Kongl: Maÿtt: Regneschab Aff Bergenhuuß, Beregnet for it Aar, fra Philippi Jacobi dagh Anno 1636: Till Aarßdagenn Igienn, Anno 1637


Lensregnskap 1636-1637 - Inntekter
Lensregnskap 1636-1637 - Inntekter

Note:

Inntekter

Indtegt aff Nordfiord lehn, Som Kongl Maÿtt: ILigemaade sig haffe forbeholden, dend Wisse och Wuiße Rente och Indkombst som i bemelte Aar Annammit och oppebaard er, effter fougden Moritz Jenßen Leffuerede Regenschabers Liudelse ...


Lensregnskap 1636-1637 - Utgifter
Lensregnskap 1636-1637 - Utgifter

Note:

Utgifter Fougden aff Nordfiord, Mouridtz Jenßön, Hans Aarßlönn, saa och for Bliek och Papir Pennge---------------xliiij dlr

Lensregnskap
Landskatt martini 1637
1637 (aged 51 years)
Note:

Landskatt

Moritz Jenßen Róg ------ 3½ löber 3 mrk Smör ------ 1 hud ------ 2½ pund 6 mrk. fisch ------ 2½ Mele Kornn Der aff --------1 dlr ½ ort 8 ß

Skattelista er signert av fogd Morits Jensson

Landskatt Martini 1637
Landskatt Martini 1637

Note:

Kong: Maÿ: paabudne Skatt Som Ehr Annammedtt Aff Nordfiord fogderie, Som thill S: Marthini Dag Skulde Haffue weridt wdgigguidtt Anno 1637Landskatt Martini 1637
Landskatt Martini 1637

Note:

Landskatt Martini 1637 Underskrive av Mouritzs Jenßön Egen haand

Event
Kunngjering (dom)
February 2, 1637 (aged 51 years)
Note:

UBB Diplomsamlingen (samandrag)

"Sorenskriver Iver Anderssønn i Nordfjord og seks lagrettemenn i Stryn skipreide kunngjør i nærvær av fogd Maurits Jenssønn et forhør og [...] i forbindelse med drapet på Tosten Oluffssønn Hjelle som påskeaften 1636 ble begått av Rasmus Jetmundssønn Folven"

Lensregnskap
Båtmannsskatt 1638-1639
1638 (aged 52 years)
Note:

Båtmannsskatt

Mouriz Jenßen Róg ------ 3½ löber 3 mrk Smör ------ 1 hud ------ 2½ pund 6 mrk. fisch ------ 2½ Mele Kornn Der aff -------- ½ dr 10 ßBåtmannsskatt 1639
Båtmannsskatt 1639

Note:

Båtmannsskatt 1639 Underskrive av Mouritz Jenßön Egen haand

Lensregnskap
Garnisonsskatt 1638-1639
1638 (aged 52 years)
Garnisonsskatt 1639
Garnisonsskatt 1639

Note:

Guarnisons Skatt Som Annammedtt Ehr Aff Nordfiord fogderie fra Anno 1638 Och Thill Anno 1639Garnisonsskatt 1639
Garnisonsskatt 1639

Note:

Garnisonsskatt 1639 Underskrive av Mouritz Jenßön Egen haand

Lensregnskap
Unionsskatt jonsok
June 1638 (aged 52 years)
Note:

Unionsskatt jonsok

Moritz Jenßenn Róg ------ 3½ löber 3 mrk Smör ------ 1 hud ------ 2½ pund 6 mrk. fisch ------ 2½ Mele Kornn Der aff -------- ½ dr 10 ßUnionsskatt jonsok 1638
Unionsskatt jonsok 1638

Note:

Unionsskatt jonsok 1638 Underskrive av Mouritz Jenßön Egen haand

Lensregnskap
Unionsskatt mikkelsmesse 1638
September 1638 (aged 52 years)
Note:

Unionsskatt mikkelsmesse

Mouriz Jenßen Róg ------ 3½ löber 3 mrk Smör ------ 1 hud ------ 2½ pund 6 mrk. fisch ------ 2½ Mele Kornn Der aff -------- 1 dr ½ ort 8 ßUnionsskatt mikkelsmesse 1638
Unionsskatt mikkelsmesse 1638

Note:

Unionsskatt mikkelsmesse 1638 Underskrive av Mouritz Jenßön Egen haand

Lensregnskap
Jordebok 1638-1639
1638 (aged 52 years)
Note:

Fredtoll og leidang

Moritz og seks andre brukarar på Rygg Fredtold: 3½ ort Ledingh: 15 giedschind, 1 faarschind

Jordeboka er signert av fogd Morits Jensson


Jordebok 1638-1639
Jordebok 1638-1639

Note: Fredtoll og leidang

Jordebok 1638-1639
Jordebok 1638-1639

Note:

Jordebok 1639 Underskrive av Mouritz Jenßön Egen haand

Lensregnskap
Unionsskatt landskatt fastelavn
February 1638 (aged 52 years)
Note:

Unionsskatt

Moritz Jenßenn Róg ------ 3½ löber 3 mrk Smör ------ 1 hud ------ 2½ pund 6 mrk. fisch ------ 2½ Mele Kornn Der aff -------- ½ dr 10 ßUnionsskatt fastelavn 1638
Unionsskatt fastelavn 1638

Note:

Unionsskatt fastelavn 1638 Underskrive av Mouritzs Jenßön Egen haand

Lensregnskap
Lensregnskap 1637-1638
1638 (aged 52 years)

Lensregnskap 1637-1638
Lensregnskap 1637-1638

Note:

Lensregnskap 1637-1638 Kong: Maÿz: Regenschab, aff Bergenhuus, fraa Phillipi Jacobi Dag dend 1 Maÿ Anno 1637, thill Samme Aarsdaugh Ano 1638


Lensregnskap 1637-1638 - Inntekter
Lensregnskap 1637-1638 - Inntekter

Note:

Inntekter

Indtegt aff Nordfiordlehn, Som Kon: MaS: Iligemaade sigh haffe forbeholden, dend Wisße och Wuisße Rendte och Indkombst, som I bemelte Aar Annammit och oppebaard ehr, Effter fougdenn Mouriz Jenßens Leffuerede Regenschabs Liudelse ...


Lensregnskap 1637-1638 - Utgifter
Lensregnskap 1637-1638 - Utgifter

Note:

Utgifter

Fougden Aff Nordfiord Mouritz Jensenn hans Aarslön, Saa och for blech och papir. Penge ------ xliiij Rdr

Lensregnskap
Lensregnskap 1638-1639
1638 (aged 52 years)

Lensregnskap 1638-1639
Lensregnskap 1638-1639

Note:

Kong: Maitz: Regenschab aff Bergenhuus fra Philippi Jacobi dag den 1 Maÿ. Ano: 1638. til Samme Aarsdag Ao: Christi 1639
Lensregnskap - Utgifter
Lensregnskap - Utgifter

Note:

Utgifter

Fougden aff Nordfiord, Mouritz Jensen Hans Aars lön, Saa oc for Blech oc papir Penge ------ xliiij Rdr

Lensregnskap
Jordebok 1639-1640
1639 (aged 53 years)
Note:

Fredtoll og leidang

Mouritz og seks andre brukarar på Rygg Fredtold: 3½ ort Ledingh: 15 giedsch, 1 faarsch

Jordebok 1639-1640
Jordebok 1639-1640

Note:

Jordebok 1639-1640 Kong: Maÿtts Jorde, Leding, och Fredtoldtz Bog, Offuer Nordfiordz fogderie, Beregnitt fra Phil: Jac: dag 1639, och till Aarsdagen igien 1640


Death September 3, 1639 (aged 53 years)
Note:

Margrete Jensdatter skriv i Calendarium Historicum:

"1639 Den 3 September døde min Sallig Mand Mourids Jensen, gud gieffue Hannom Met alle guds Barn en salige op standelse"


Family with parents
father
1621
Birth:
Death: July 4, 1621Jerslev, Brønderslev, Nordjyllands Amt, Danmark
himself
Segl Morits Jensson
15851639
Birth: September 24, 1585Sødring, Nørhald, Århus Amt, Danmark
Death: September 3, 1639Rygg, Gloppen, Sogn og Fjordane, Norge
brother
1624
Birth:
Death: September 30, 1624
Family with Margrete Jensdatter
himself
Segl Morits Jensson
15851639
Birth: September 24, 1585Sødring, Nørhald, Århus Amt, Danmark
Death: September 3, 1639Rygg, Gloppen, Sogn og Fjordane, Norge
wife
15801649
Birth: about 1580 33 25Bergen, Hordaland, Norge
Death: about 1649Rygg, Gloppen, Sogn og Fjordane, Norge
Marriage
Marriage: June 20, 1613Davik, Bremanger, Sogn og Fjordane, Norge
12 months
daughter
1614
Birth: June 18, 1614 28 34Elvebakken, Gloppen, Sogn og Fjordane, Norge
Death:
14 months
son
1615
Birth: August 2, 1615 29 35Elvebakken, Gloppen, Sogn og Fjordane, Norge
Death:
2 years
daughter
Anne Moritsdotter
16171661
Birth: December 6, 1617 32 37Elvebakken, Gloppen, Sogn og Fjordane, Norge
Death: April 17, 1661Bjørkedal Søre, Volda, Møre og Romsdal, Norge
0 months
daughter
1617
Birth: December 6, 1617 32 37Elvebakken, Gloppen, Sogn og Fjordane, Norge
Death:
22 months
daughter
1619
Birth: September 30, 1619 34 39Elvebakken, Gloppen, Sogn og Fjordane, Norge
Death:
21 months
daughter
16211658
Birth: June 14, 1621 35 41Elvebakken, Gloppen, Sogn og Fjordane, Norge
Death: about 1658Rotset, Volda, Møre og Romsdal, Norge
17 months
daughter
1622
Birth: October 22, 1622 37 42Elvebakken, Gloppen, Sogn og Fjordane, Norge
Death:
19 months
son
1624
Birth: May 23, 1624 38 44Elvebakken, Gloppen, Sogn og Fjordane, Norge
Death:
18 months
son
16251625
Birth: November 5, 1625 40 45Rygg, Gloppen, Sogn og Fjordane, Norge
Death: about December 1625Rygg, Gloppen, Sogn og Fjordane, Norge
14 months
son
16261627
Birth: December 18, 1626 41 46Rygg, Gloppen, Sogn og Fjordane, Norge
Death: May 7, 1627Rygg, Gloppen, Sogn og Fjordane, Norge
2 years
daughter
1629
Birth: February 20, 1629 43 49Rygg, Gloppen, Sogn og Fjordane, Norge
Death:
18 months
son
1630
Birth: August 12, 1630 44 50Rygg, Gloppen, Sogn og Fjordane, Norge
Death:
Birth

Lars Olsson d.e. (1711-1790) skriv i Larsboka:

"Moridz Jensøn fød i Søring udi Jutland Ao 1585 d. 24 Seift(ember) Sant Michals dag, hans fader Var Jens Larsen*, Sorne Dommer udi Jut land ..."

(*) Morits Jensson skriv sjølv ved farens død i 1621, at namnet er Jens Mouritzen

Engagement

Morits Jensson skriv i Calendarium Historicum:

"Anno 1612 Den 1 Nouemb: stodt Mouridz Jennßens festeröll Wdi Bergenn, medt Margrette S: her Jenns Læsemesters Datter"

Occupation

Morits Jensson skriv i Calendarium Historicum:

"Anno 1612 Den 18 Nouemb: givede Mouridz Jensen Sin ædt paa Bergenhus till Erlig och Welb: mandt Niels Wind Slotzherre och der bleff forordnit till Lenßschriffer I Nordfiord len."

Marriage

Morits Jensson skriv i Calendarium Historicum:

"Anno 1613 den 20 Junj Stodt Mouridtz Jennßens Brölups Kost paa Dauigen i Nordfiordt medt margrette: S: her Jens Læßemesters Datter."

Event

Nordfjord fraa gamle dagar til no II. (Jakob Aaland)

"I 1615 var det aastadssak paa Skaar. Brukaren Berdor klaga daa yver at han ikkje hadde veg til sjøss og yver at Peder Tystad eigna seg til nausttufti hans. Lensskrivaren Morits Jensson med lensmann og 5 lrm. for daa yver aastaden og la ut veg som skulde gaa ned til ein merkestein attmed vegen millom Glappestad og prestegarden og herifraa nedyver øvstereina langsmed den djupe grovi millom prestegarden og Tystad. Nausttuft skulde Skaar ha innani Korsviki, millom tvo smaa grøver der Johan skrædder daa budde. Domen (paa skinn) no i Brg. Museum."

Diplomsamlingen (samandrag): "Lensmann Niels Oluffssønn på Vereidet og 5 bønder, alle lagrettemenn i Gjemmestad skipreide i Nordfjord, kunngjør, at de etter begjæring av Absolon Absolonssønn, sogneprest til Gloppen prestegjeld, har utvist sjøvei og nøstetuft til en av hans landbønder, Berder Lauritssønn på Skår, som hadde klaget over at han hverken hadde sjøvei eller noe sted til å oppsette sitt nøst."

Lensregnskap

Jordebok 1619-1620

Landskyld

Setter Mourits ----- Smör ----- ½ Löb 6 merker

Fredtoll og Leidang

Moritz og Poffuel på Setre Fredtold: 16 skilling Leding: 5 giedschind

Lensregnskap

Jordebok 1620-1621

Landskyld: Setter Mourits ----- Smör ----- ½ Löb 6 merker

Fredtoll og Leidang:

Gard Namn Fredtold Leding
Settre Mouritz 16 skilling 5 giedschind
Poffuell
Lensregnskap

Butiende

Mouritz Settre ----- 6 merker Smör

Lensregnskap

Korntiende Poffuell Setter----------3½ Melle Kornn Mouritz Jenßen ibid----3½ Meller

Lensregnskap

Korntiende:

Mourits Jennsen Setter ----- 4 Meller 1 fjerding

Lensregnskap

Jordebok 1621-1622

Landskyld: Setter Mouridtz ----- Smör ----- ½ Löb 6 merker

Fredtoll og Leidang:

Gard Namn Fredtold Leding
Setter Mouridtz 16 skilling 5 Giedschind
Poffuell
Lensregnskap

Butiende

Mouritz Sætter ----- 7 merker Smör

Lensregnskap

Korntiende

Poffuel Sætter ------------ 10 Meller 1 fjerding Kornn Mouritz Jennßen ibid ----- 10 Meller 1 fjerding

Lensregnskap

Korntiende

Mouritz Jennßen ----- 1½ M: Kornn

Lensregnskap

Landskatt

Mouridtz Jenßen 1½ Löb 15 merker - 2½ Ort 10 skilling

Lensregnskap

Korntiende

Mouritz Jenßen ----- 1½ Melle Kornn

Residence

Rygg Morits Jenssøn flytta omlag 1624 til Rygg i Gloppen og bruka der Moritsgarden og Skulebruket til han døde i 1639

Lensregnskap

Landskatt

Mouridtz Jensen 1½ Löb 1 pund 9 merker - 1 daler 1 ort 5 skilling 1 alb

Lensregnskap

Korntiende

Mouridtz Jennßen ----- 1½ Melle 1 fjerding

Lensregnskap

Landskatt

Mouridtz Jensen 1½ Löb 1 pund 9 merker - 1 daler 1 ort 5 skilling 1 alb

Lensregnskap

Korntiende

Mouridtz Jennßen ----- 3½ Meller

Lensregnskap

Landskatt

Mouridtz Jennßenn 1½ Löb 21 merker 2 daler 1 ort 4 skilling

Lensregnskap

Landskatt

Mouridtz Jenßenn Aff - 2 Löber 21 mrk + 2 daler 4 skilling

Lensregnskap

Landskatt

Mouritz Jenßen - 2 Löber 9 ?? Penge ------ 2 dlr 1 ort 8 ß

Occupation

Morits Jenssøn tok over etter Peder Jørgensen, og var fogd i Nordfjord 1633-1639

Residence

Futegarden Frå 1609 til 1692 budde futen i Nordfjord på garden Ytre-Davik i Davik. Dette skjedde m.a. fordi ein meinte den tidlegare futegarden på Eide i Gloppen låg slik til at fjordisen hindra futen i å reise om vinteren. Det vert sagt at Morits skal ha hatt tilhald her den tida han var fogd, mellom 1633 og 1639.

Lensregnskap

Fredtoll og leidang

Moritz og seks andre brukarar på Rygg Fredtold: 3½ ort Ledingh: 15 giedschind, 1 faarschind

Jordeboka er underskriven av fogd Morits Jensson

Lensregnskap

Odelskatt

Mouritz Jenßen Rögh ------ 2 Löber ------ 1 hud ------ ½ Wogh fisk Deraff ------1 daler 1½ ort

Skattelista er underskriven av Fogd Morits Jensson

Lensregnskap

Lensregnakap

Morits Jenssön har etter 1633 teke over som fogd i Norfjord etter Peder Jörgenssen Årslønna er 40 riksdaler

I lensrekneskapen for Bergenhus finn vi følgjande:

Indtekt Pendinge:

Indtegt aff Nordfiord Lehn som Kongl: Maÿ: Ilige maade Sig haffuer forbeholdenn, Wisse ocj W-uisse Rente och indkomst som i bemelte Aar Annammit och Oppborit er, effter fougden Mouridz Jenssen hans Regenskabe formelding ....

... Sammeledis haffuer fornd. Mouridz Jenssen Annammit wdj gaardeböxell och Sagefald Næruerende Aar effter hans Regenskabers formelding....

Udgifte i mod forschreffne Indtegt:

Ilige maade fougden aff Nordfiord Mouridz Jenssen hans Aarslön som hanom? och giort och giffuen er, Sampt for bleck och papir till Kongl: Maÿ: Regenskab Pennge...............................xl Rdl

Lensregnskap

Fredtoll og leidang

Moritz og seks andre brukarane på Rygg Fredtold: 3½ ort Ledingh: 15 giedschind, 1 faarschind

Jordeboka er underskriven av fogd Morits Jensson

Lensregnskap

Odelskatt

Moritz Jenßen Rÿg ------ 2½ löbe ------ 1 hud ------ 2 pund 6 mrk. fisch Der aff ------ 1½ dlr ½ ort 6 ß

Lensregnskap

Landskatt

Moritz Jenßen Róg ------ 3½ löbe 3 mrk ------ 1 hud ------ 2½ pund 6 mrk. fisch ------ 2½ Mele Kornn Der aff --------1 dlr ½ ort 8 ß

Skattelista er underskriven av fogd Morits Jensson

Lensregnskap

Fredtoll og leidang

Moritz og seks andre brukarar på Rygg Fredtold: 3½ ort Ledingh: 15 giedschind, 1 faarschind

Jordeboka er signert av fogd Morits Jensson

Lensregnskap

Landskatt

Mouritz Jenßen Rÿg ------ 3½ löbe 3 mrk. Smör ------ 1 hud ------ 2½ pund 6 mrk. fisch ------ 2½ Mæle Korn Der aff --------1 dlr ½ ort 8 ß

Skattelista er underskriven av fogd Morits Jensson

Lensregnskap

Landskatt

Moritz Jenßen Róg ------ 3½ löber 3 mrk Smör ------ 1 hud ------ 2½ pund 6 mrk. fisch ------ 2½ Mele Kornn Der aff --------1 dlr ½ ort 8 ß

Skattelista er signert av fogd Morits Jensson

Event

UBB Diplomsamlingen (samandrag)

"Sorenskriver Iver Anderssønn i Nordfjord og seks lagrettemenn i Stryn skipreide kunngjør i nærvær av fogd Maurits Jenssønn et forhør og [...] i forbindelse med drapet på Tosten Oluffssønn Hjelle som påskeaften 1636 ble begått av Rasmus Jetmundssønn Folven"

Lensregnskap

Båtmannsskatt

Mouriz Jenßen Róg ------ 3½ löber 3 mrk Smör ------ 1 hud ------ 2½ pund 6 mrk. fisch ------ 2½ Mele Kornn Der aff -------- ½ dr 10 ß

Lensregnskap

Unionsskatt

Moritz Jenßenn Róg ------ 3½ löber 3 mrk Smör ------ 1 hud ------ 2½ pund 6 mrk. fisch ------ 2½ Mele Kornn Der aff -------- ½ dr 10 ß

Lensregnskap

Unionsskatt jonsok

Moritz Jenßenn Róg ------ 3½ löber 3 mrk Smör ------ 1 hud ------ 2½ pund 6 mrk. fisch ------ 2½ Mele Kornn Der aff -------- ½ dr 10 ß

Lensregnskap

Unionsskatt mikkelsmesse

Mouriz Jenßen Róg ------ 3½ löber 3 mrk Smör ------ 1 hud ------ 2½ pund 6 mrk. fisch ------ 2½ Mele Kornn Der aff -------- 1 dr ½ ort 8 ß

Lensregnskap

Fredtoll og leidang

Moritz og seks andre brukarar på Rygg Fredtold: 3½ ort Ledingh: 15 giedschind, 1 faarschind

Jordeboka er signert av fogd Morits Jensson

Lensregnskap

Fredtoll og leidang

Mouritz og seks andre brukarar på Rygg Fredtold: 3½ ort Ledingh: 15 giedsch, 1 faarsch

Death

Margrete Jensdatter skriv i Calendarium Historicum:

"1639 Den 3 September døde min Sallig Mand Mourids Jensen, gud gieffue Hannom Met alle guds Barn en salige op standelse"

Note

Larsboka: "Denne bog Hørrer mig Mouritzs Jennssøn thill med Rette Och Skiell Saa lenge Som gud Will. Ihuem Hinnder finder Da lader mig Bekomme Samme bog Igienn for gudz skyld."

Lars Olsson d.e (Larsboka): Moridz Jensen fød i søring udi Jutland Ao 1585 d. 24 Seift(ember) Sant Michals da, hans fader Var Jens Larsen, Sorne Dommer uti Jut land, gift 1613 den 20 Junij Med Anne Jens læse Mesters datter i Bergen. Ao 1617 den 6 dezember fødes Anne Moritz dater Paa Rygland i Glopen/gift Med Jachob Olsen Søre Bierchedal Paa Rygland Ao 1641 den 18 Junij og døde 1661 den 17 April. Hindes Alder var 43 aar. Moritz Jensen, Kongelig Maistædz foged i Nordfiord I bergenhus len, Døde Paa Rygland i Glopen Ao 1639 den 3 September DER HANS alder var 54 aar mindre 3 uger.

Morits fødes Sct. Michael dag i Sørig (Sødring) Jylland, Danmark. I 1612 blev Morits lensskriver for Niels Wind i Nordfjord len. Sad på den halve gård Sætre i Loen (Stryn) fra før 1620, br. nr. 1 og br. 2 til 1628, hvor han flyttede til Rygg i Gloppen Ca.1620 bruger Morits 2 pd 2 mrk. sm. og 5 mæle korn. Han blev bruger 1633 på Rygg i Vannylvsfjorden br. nr. 3 "Moritsgården" samt br. nr. 4. Han byggede hus og tun og ejede 2 1/4 pd.odelsgods og pantegods i Leivdal, Hjelmelandsbruget og Homborstad i Davik. Huset blev bygget lidt uden for de øvrige huse på tunet. I huset har siden været en seng kaldet "futesengen". Huset beliggende i Gimmestad Sogn i Rygg. Grd. nr. 12. Gloppen og Brem III.

Note

Futen budde på Davik Frå 1609 til 1692 budde futen i Nordfjord på garden Ytre-Davik i Davik. Dette skjedde m.a. fordi ein meinte den tidlegare futegarden på Eide i Gloppen låg slik til at fjordisen hindra futen i å reise om vinteren. Dessutan var beste skogen på Eide-garden på denne tida hoggen ut, og dette hadde gjort garden mindre verd.

Futane som budde på Davik var: Nils Findson 1609-1614. Christen Søfrenson Wittrup 1615-1616. Huslyden hans budde i denne tida på Evebø. Jakob Andersson Foss 1617-1623. Han vart seinare supendert, dømd for svik og avretta på Bergenhus festning. Peder Jørgenson 1624-1632. Han flytta deretter til ein gard som han eigde i Loen. Morits Jensson 1633-1639. Han flytta seinare til ein gard som han eigde på Rygg i Gloppen, og garden har sidan vorte kalla «Moritsgård». Niels Harboe 1640-1641. Han vart deretter fut i Sunnfjord. Peder Lauritsson Horsens 1642-1649. Han budde også ei tid på garden Maurstad på Bryggja, og vart seinare skrivar i Sunnfjord. Jens Pedersson Randulf 1660-1661. Han vart sidan fut i Gauldal. Jørgen Post 1662-1673. Han flytta seinare til ein gard som han eigde i Loen. Hans Blix 1674-1682 (han var slektning av ein fut med same namn i Sogn - Hans Blix). Mads Bjørnschou 1683-1692. Han vart suspendert, og budde sidan i Hessevik på Bryggja eit tid før han flytta til Bergen og starta som sakførar (prokurator).

Engagement
Occupation
Marriage
Lensregnskap
Note:

Jordebok 1619-1620 Jordebogh medtt Leding oc Fredtold Aff Nordfiord Lehenn, Beregnidtt fra Philippi Jacobi dagh Anno 1619 oc till Aarsdagn igienn Anno 1620

Lensregnskap
Note: Landskyld
Lensregnskap
Note: Fredtoll og Leidang
Lensregnskap
Lensregnskap
Lensregnskap
Note: Fredtoll og Leidang
Lensregnskap
Lensregnskap
Lensregnskap
Lensregnskap
Lensregnskap
Note:

Korntiendemanntall 1619-1620 Korntiende Register Aff Nordfiordleenn, Bergnett fra Philippi Jacobi Dag Anno 1619 och til aars dagenn igien Anno 1620

Lensregnskap
Lensregnskap
Lensregnskap
Lensregnskap
Note: Fredtoll og Leidang
Lensregnskap
Lensregnskap
Lensregnskap
Note:

Korntiendemanntall 1621-1622 Kornntiende Register Aff Nordfiordleenn Beregnett fra Phillipi Jacobi Daugs, Anno 1621 Och till Aarsdagen igienn Anno 1622

Lensregnskap
Lensregnskap
Note:

Korntiendemanntall Korntiende Register Aff Nordfior lehnn Beregnett fra Philippi Jacobi daugh Anno 1622 Och till Aarsdagenn igienn. Anno 1623

Lensregnskap
Lensregnskap
Note:

Kong Maÿt; Paa Bodne Skatt Som ere Annammet Aff Nordfiordlenn. Anno 1623

Lensregnskap
Note:

Jordeigne Bönder deris Skatt Annammet Som Evter Fölger Giemmestad Schibredt

Lensregnskap
Note:

Korntiendemanntall Korntiende Register Aff Nordfior Lehen Beregnett fra Philippi Jacobi daug Anno 1623 och thill Aarsdagen Igien Anno 1624

Lensregnskap
Residence
Lensregnskap
Note:

Landskatt Martini 1624 Kong: Maÿtz: paa Bodne Skatt Som er Annammitt Aff Nordfiordlehnn Anno 1624

Lensregnskap
Note:

Jordeigne Bönder deris Skatt Annammitt Som Efterfölger Giemmestad Schibredt

Lensregnskap
Note:

Korntiendemanntall 1624-1625 Korntiende Register aff Nordfiordlehn Beregnitt fra Phillipi Jacobi Daug Anno 1624 och till Aars Daugen igien Anno 1625

Lensregnskap
Jordebok
Jordebok
Lensregnskap
Note:

Landskatt Martini 1625 Kong: Maÿtz: paa Bodne Skatt Som ere Annammitt Aff Nordfiordlehnn Anno 1625

Lensregnskap
Note:

Jordeigne Bönder deris Skatt Annammitt Som Efter Fölger Giemmestad Schibredt

Lensregnskap
Note:

Korntiendemanntall 1625-1626 Korntiende Register aff Nordfiordlehnn Beregnitt fra Phillipi Jacobi daug Anno 1625 och till Aarsdaugen Igienn Anno 1626

Lensregnskap
Jordebok
Jordebok
Lensregnskap
Note:

Landskatt 1629 Kong: Maytz: Paa Bodne Skat Som Ere Annammitt Aff Nordfiord Lehnn, Som Thill Martinj Skulle Haffue Werritt Wdgiffuett Anno 1629

Lensregnskap
Lensregnskap
Note:

Landskatt 14 dager etter Martini 1630 Kong: Maytz: Paabodne Skat Som Ehr Annammett Aff Nordfiord Lehnn, Som thill Fiortenndage Effter Marthini Schulle Haffue Werritt Wdgiffuett Anno 1630

Lensregnskap
Lensregnskap
Note:

Landskatt Martini 1632 Kong Maÿtz: Paabodne Skatt Som Ere Annammit, Aff Nordfiord Lehn, Som thill S: Marthini Dag, Skulle Haffue Werritt Wdgiffuett, Anno 1632

Lensregnskap
Note:

Landskatt Martini 1632 Jord Eigne Bönder Dieris Jordschatt Annammidtt Som Effter Fölger

Residence
Lensregnskap
Note:

Jordebok 1633-1634 Jordebog Med leding och fredhold aff Nordfiord fogderie Bergne fra Phillippi Jacobi Dag, Anno 1633 Och Thill Aarsdagen Igjen Anno 1634

Lensregnskap
Note: Fredtoll og Leidang
Lensregnskap
Note:

Jordebok 1633-1634 Underskrive av Mouritz Jenßen Egen haand

Lensregnskap
Note:

Landskatt 1633 Kong: Maijtz: Paabodne Skat som er Annammet Aff Nordfiordt fogderie, Som thill s: Martini Dag Skulde Haffue weridt Wdgiffuidt, Anno 1633

Lensregnskap
Note: Odelskatt
Lensregnskap
Note:

Landskatt 1633 Underskrive av Mouritz Jenßen Egen haand

Lensregnskap
Note:

Lensregnskap 1633-1634 Kongl: Maÿtz Regenschab aff Bergenhuuß, Beregnit fra Phillippi Jacobij Daug Den 1 Maÿ Anno 1633 Thill samme Aars Daug Igien Anno Christi 1634

Lensregnskap
Lensregnskap
Note:

Utgifter Ilige maade fougden aff Nordfiord Mouridz Jenssen hans Aarslön som hanom? och giort och giffuen er, Sampt for blech och papir till Kongl: Maÿ: Regenskab Pennge---------------xl Rdl

Lensregnskap
Note:

Jordebog med leding oc fredtold aff Nordfiordt fogderie. Beregnedt fra Philippi Jacobi Dag, Anno 1634 Och thill Aarsdagen Igienn Anno 1635

Lensregnskap
Note: Fredtoll og leidang
Lensregnskap
Note:

Jordebok 1634-1635 Underskrive av Mouritzs Jenßen Egen haand

Lensregnskap
Note:

Landskatt Martini 1634 Kong: Maÿtz: Paabudne Skat som er Annammet aff Nordffjord fogderie, som thill S: Martini Dag, Skulle Haffue weredt wdgiffuidtt, Anno 1634

Lensregnskap
Note:

Landskatt Martini 1634 Odelskatt Annammedt Aff Odelsmend som fölger

Lensregnskap
Note:

Landskatt Martini 1634 Underskrive av fogd Mouritz Jenßen Egen haand

Lensregnskap
Note:

Konng: Maÿ: Regenschab Aff Bergenhuus, Beregnitt fra Phillippi Jacobi Dagh Denn 1 Maÿ, Anno 1634. Thill samme Aarßdagh igienn, Anno Christi 1635

Lensregnskap
Note:

Indtegt aff Nordfiord Lehnn Som Konng: Maÿttz: Iligemaade Sig haffue forbeholdenn, Wisse och W-uisße, Rente och Indkomst som i bemeltte Aar, Anammit och oppeborrit er, eftter fougden Mouridtz Jenßen, hans Regenschaps formelding.....

Lensregnskap
Note:

Utgifter Fougden aff Nordfiord, Mouridtz Jenßön, Hans Aars Lönn Pennge----------------------xl Rdl for Blek och Papiir---------iiij Rdaler

Lensregnskap
Note:

Landskatt Martini 1635 Kong: Maÿ: Paabudne Skat Som Annammet er Aff Nordfiord fogderie som thill S: Martini Dag Schulde Haffue werid wdgiffuid, Anno 1635

Lensregnskap
Lensregnskap
Note:

Landskatt Martini 1635 Underskrive av Mouritz Jenßen Egen haand

Lensregnskap
Note:

Jordebok 1635-1636 Jordebog med leding och fredtold aff Nordfiord fogderie, Beregnedt fra Philippi Jacobi Dag, Anno 1635. Och thill Aars Dagen Igienn. Anno 1636

Lensregnskap
Note: Fredtoll og Leidang
Lensregnskap
Note:

Jordebok 1635-1636 Underskriven av Mouritz Jenßen Egen Haand

Lensrgnskap
Note:

Kongt: Maÿetts: Regenskab Aff Bergenhuus beregnett fra Phillipi Jacobi Dag, den 1 Maÿ Anno Christi 1635. till samme Aars dag Anno Christi 1636

Lensrgnskap
Note:

Inntekter

Indtegt aff Nordfiord Lehn som Kong: Maÿ: Iligemaade ßig haffuer forbeholden Wisße och Wuisße Renter och Indkomst som i bemeltte Aar Annammit och oppebaarit er, Effter fougden Mouridz Jennßen Afluerede Regenschabs formelding ...

Lensrgnskap
Note:

Utgifter

Fougden aff Nordfiord Mouridtz Jenßen Hanß Aars løn Penge----------------------xl Rdlr for Blech och Papiir--------iiij Rdlr

Lensregnskap
Note:

Landskatt Martini 1636 Kong: Maÿ: paabudne Skatt Som er Annammedt Aff Nordfior fogderie, Som Thill S: Marthini Dags, Schulde Haffue werit wdgiffuidtt Anno 1636

Lensregnskap
Lensregnskap
Note:

Landskatt Martini 1636 Skattelista er underskriven Mouritz Jenßen Egen Haand

Lensregnskap
Note:

Kongl: Maÿtt: Regneschab Aff Bergenhuuß, Beregnet for it Aar, fra Philippi Jacobi dagh Anno 1636: Till Aarßdagenn Igienn, Anno 1637

Lensregnskap
Note:

Inntekter

Indtegt aff Nordfiord lehn, Som Kongl Maÿtt: ILigemaade sig haffe forbeholden, dend Wisse och Wuiße Rente och Indkombst som i bemelte Aar Annammit och oppebaard er, effter fougden Moritz Jenßen Leffuerede Regenschabers Liudelse ...

Lensregnskap
Note:

Utgifter Fougden aff Nordfiord, Mouridtz Jenßön, Hans Aarßlönn, saa och for Bliek och Papir Pennge---------------xliiij dlr

Lensregnskap
Note:

Kong: Maÿ: paabudne Skatt Som Ehr Annammedtt Aff Nordfiord fogderie, Som thill S: Marthini Dag Skulde Haffue weridt wdgigguidtt Anno 1637

Lensregnskap
Lensregnskap
Note:

Landskatt Martini 1637 Underskrive av Mouritzs Jenßön Egen haand

Lensregnskap
Lensregnskap
Lensregnskap
Note:

Båtmannsskatt 1639 Underskrive av Mouritz Jenßön Egen haand

Lensregnskap
Note:

Guarnisons Skatt Som Annammedtt Ehr Aff Nordfiord fogderie fra Anno 1638 Och Thill Anno 1639

Lensregnskap
Lensregnskap
Note:

Garnisonsskatt 1639 Underskrive av Mouritz Jenßön Egen haand

Lensregnskap
Lensregnskap
Lensregnskap
Note:

Unionsskatt fastelavn 1638 Underskrive av Mouritzs Jenßön Egen haand

Lensregnskap
Lensregnskap
Lensregnskap
Note:

Unionsskatt jonsok 1638 Underskrive av Mouritz Jenßön Egen haand

Lensregnskap
Lensregnskap
Lensregnskap
Note:

Unionsskatt mikkelsmesse 1638 Underskrive av Mouritz Jenßön Egen haand

Lensregnskap
Lensregnskap
Note: Fredtoll og leidang
Lensregnskap
Note:

Jordebok 1639 Underskrive av Mouritz Jenßön Egen haand

Lensregnskap
Note:

Lensregnskap 1637-1638 Kong: Maÿz: Regenschab, aff Bergenhuus, fraa Phillipi Jacobi Dag dend 1 Maÿ Anno 1637, thill Samme Aarsdaugh Ano 1638

Lensregnskap
Note:

Inntekter

Indtegt aff Nordfiordlehn, Som Kon: MaS: Iligemaade sigh haffe forbeholden, dend Wisße och Wuisße Rendte och Indkombst, som I bemelte Aar Annammit och oppebaard ehr, Effter fougdenn Mouriz Jenßens Leffuerede Regenschabs Liudelse ...

Lensregnskap
Note:

Utgifter

Fougden Aff Nordfiord Mouritz Jensenn hans Aarslön, Saa och for blech och papir. Penge ------ xliiij Rdr

Lensregnskap
Note:

Kong: Maitz: Regenschab aff Bergenhuus fra Philippi Jacobi dag den 1 Maÿ. Ano: 1638. til Samme Aarsdag Ao: Christi 1639

Lensregnskap
Lensregnskap
Lensregnskap
Note:

Utgifter

Fougden aff Nordfiord, Mouritz Jensen Hans Aars lön, Saa oc for Blech oc papir Penge ------ xliiij Rdr

Lensregnskap
Note:

Jordebok 1639-1640 Kong: Maÿtts Jorde, Leding, och Fredtoldtz Bog, Offuer Nordfiordz fogderie, Beregnitt fra Phil: Jac: dag 1639, och till Aarsdagen igien 1640

Lensregnskap
Death
Death
Media object
Media object
Note: Unionsskatt fastelavn 1638
Media object
Media object