Ole Pålsson, 15931679 (aged 86 years)

Name
Ole /Pålsson/
Given names
Ole, Olav, Oluf
Surname
Pålsson, Paulsson
Name
Ole Pålsson /Bjørkedal/
Type of name
also known as
Given names
Ole Pålsson
Surname
Bjørkedal
Name
Ole Pålsson /Rødset/
Type of name
also known as
Given names
Ole Pålsson
Surname
Rødset

Bjørkedalsætta kjem til Rotset

Voldasoga II, s. 187-189.

Etter det førnemnde forliket ( sjå Jakob Jensson) har Olav Pålsson Bjørkedal fått Rotset til bygsel i 1635. Olav Pålsson (1593-1679) høyrde til den gamle Moritsætta på Bjørkedalen som ein kan rekkje vegen etter så langt tilbake som til 13. eller 14. hundretalet. Om faren Pål veit vi at han var lagrettesmann, og både Pål og Steffen Torbjørnssøner er nemnde som dugande byggmeistrar i Bjørkedalskronologien.

Olav Pålsson hadde garden som bygsel til 5. september 1662, då kjøpte han Rotset til odel og eige av rådmann Hermann Gaarman i Bergen. Rådmannen hadde sjølv tidlegare det året fått seg tildelt nokre av krona sine gardar på Sunnmøre, deriblant Rotset. Alt frå året 1644 er Olav Pålsson nemnd som lensmann, og er difor ofte friteken for skattar og avgifter. I skattemanntalet for 1650 er også fullvaksne og halvvaksne bondesøner førde opp, men ingen er nemnd under Rotset. Derimot er Olav Olavsson Rotset og Knut Rasmusson Rotset nemnde som fulløns- og halvlønsdrenger. I 1664 er Jakob Olavsson nemnd som bondeson.
Som nemnt før var Olav Pålsson gift med Eli Jakobsdotter, dotter til Jakob Jensson. Dei fekk sønene Jakob og Frans. I prestemanntalet 1664 er ikkje Jakob Olavsson førd opp under Rotset, men som brukar på Søre Bjørkedalen der faren hadde odelsrett. I det same manntalet er Frans Olavsson nemnd som brukar på Indre Follestad.

Brørne Jakob og Frans gifte seg med systrene Anne og Maren, dei var døtrer av futen Morits Jensson som budde på Rygland i Gloppen. Han var fødd i Søring i Jylland i 1585 og døydde i Gloppen 1639. Kona hans var dotter til Jens Lesemeister ved domkapitlet i Bergen. Ei slektsbok som finst om Moritsætta har opphaveleg vore nytta som kapitelbok og dagbok av Jens Lesemeister fram til 1599. (Denne dagboka har eg fått prenta i Bergens Historiske Forenings Skrifter, nr. 41 1935). Ei anna slektsbok om Moritsætta finst no i Halkjelsvik.
Jakob Olavsson og Anne Moritsdotter hadde døtrene Kirsti (f. 1642) og Anne (f. 1645), den fyrstnemnde vart gift i Skinnvikbotnen. Dei fire sønene deira var Pål, Peder, Jakob og Morits. Morits døydde 19 år gamal i 1663. Då Anne Moritsdotter døydde i 1661 gifte Jakob Olavsson seg med Ingeborg Hansdotter Løset, og deira son Morits (f. 1665) er det Moritsslekta no ættast frå.
Då Olav Pålsson døydde i 1679 hadde sonen Jakob arveretten til både Rotset og Botnen, men vart likevel buande på den gamle ættegården på Bjørkedalen. Det vart i staden broren Frans Olavsson som kom til å slå seg til på Rotset, men fyrst etter at stykfaren Jørgen Panter hadde sete på Rotset ei tid.

Jørgen Jørgensson Panter er fødd ca. 1638 på Nordfjordeid. I 1664 finn vi han som brukar på Rønnestad i Folkestadbygda der han var gift med ei enkje. Dei fekk ingen born, og då Rønnestadenkja døydde, gifte han seg med enkja etter Olav Pålsson på Rotset. Jørgen Panter er så oppførd som brukar på Rotset til og med 1683. Han hadde fyrst løyst borgarbrev i Bergen, men sa det opp i 1670 då han vart lensmann i Volda. Men i 1680 gav futen han avskil for "hans ubekvemhet og store svakhet". Han søkte om å få att lensmannsombodet, men ålmugen sa dei ville ha Frans Olavsson og ingen annan. Jørgen Panter var barnlaus også i sitt andre ekteskap og døydde ca. 1690.

Frans Olavsson sat som brukar på Rotset frå 1684, etter at han fyrst hadde butt på Folkestad. I 1693 fekk han skøyte på Rotset og Botnen av broren Jakob, og hadde året før fått skøyte på Greivsneset. Frans er no ein velhalden mann med sin fire gardar: Rotset, Folkestad, Botnen og Greivsneset. Men det vart han ikkje mange levedagar unnt etter dette. Han må ha vore avliden i 1695 eller 96, for i futerekneskapen for 1696 er enkja Kirsten oppførd som eigar og brukar. Dette må vere andrekona til Frans.
Jakob og Frans Olavssøner sine namn går att fleire gonger i rettsprotokollane. I 1686 vart dei stemnde for skifteretten for at dei to gonger, i 1674 og 1685, hadde late registrere buet etter og likvidert det som høyrde mora til, og dertil det som Jørgen Panter hadde ført med seg til garden. På denne måten, heiter det, hadde dei utarma mora som ikkje hadde nokon til å forsvare seg, men måtte søkje å få bu hos "hans søster og svoger i Nordfjord". I 1689 er dei atter innblanda i ei sak der Jørgen Panter og "hans salige kone" vart dømde å betale for ein obligasjon. I denne samanhengen får vi vite at Jørgen Panter har drive handel av rug, malt, salt, humle og anna. Dette er fyrste gongen vi med visse veit at det har vore drive handel på Rotset. Frans Olavsson Rotset og kona Maren Moritsdotter skal etter Moritsboka på Bjørkedalen ha hatt tre born, men berre Johan er nemnd med namn. Eit minne om Frans er borstova som no står i Ristegarden. Denne stova vart tidlegare kalla tingstova eller futestova, og er truleg komen frå futegarden i Gloppen. På veggen i andre høgda er det skore inn: "Gud bevare din indgang, Frans Olsen."

Det er vel rimeleg at både tingstaden og handelsstaden på Rotset har vore nede ved sjøen. Men tunet for hovudbølet låg visseleg på Øvre Rotset, der dørhella med årstallet 1655 frå Olav Pålsson si tid enno er å finne. Sesjonane vart truleg haldne i tingstova. Gurine Kringstad fortel etter bestefar sin, Lars Barstad (1815-95), at Lærshaugen skal ha vore militær øvingsplass i gamle dagar. I eit tillegg til manntalet og skatteregisteret for 1663 heiter det: "Lieutnanten Christen Hansen. Och er ved Woldens Kierche denn fohrnemmeste Munsterpladtz, hannem tillegges Rødsetter." Kan dette ha vore Lærshaugen ? Sjølve namnet må kome av læger, og ikkje av leir eller leirjord, og kan tyde på det.


Slægters Bog (Moritsboka)

Efter ham (Povel Torbjørnsen) kom hans Søn Ole Povelsen som beboede sin faders Aasæde i Søre Bjerkedal, da man skrev 1636 og ved de tider før og efter. Han boede først 16 aar paa Birkedal, flyttede saa til Rødset som skeede 1634 og blev Lensmand i Volden. Hans Hustru hed Elen Jakobsdatter er født paa Rødset og hendes Fader var Jakob Jensen var Fogd i Kjellsvigen i Finmarken i 18 Aar og giftede sig sammesteds med en Svensk Født hed Kirsti.
Siden kom denne Jakob Jensen med sin Hustru og tog Bopæl paa Rødset i Volden. Samme Jakob var Svigerfader til bemeldte Ole Povelsen. Efter at Jakob var Død kom en fra Romsdal som hedte Christoffer Andersen og æktede hans Enke. Samme Christoffer var Stivfader til Elen Rødset.

Forskrevne Ole Povelsen og hans Hustru Ellen avlede tvende Børn nemlig Jakob og Frants Olsen. Om Jakob Olsen skal fortelles i en anden historie og hvad man har at fortelle om Broderen Frants, da boede han paa Folkestad og var lensmand efter sin Faders Død. Hans Hustru var en Fogds Datter fra Gloppen i Nordfjord, hendes Navn var Marie Moritsdatter, de avlede trende Børn tilsammen, to Sønner og en Datter. Den eldste Søn hedte Johan og var Lensmand i Volden og boede paa Rødset efter sin Faders Død. Samme Johan var 2 ganger gift. Hans første Hustru hedt Gjertru og boede først paa Øren og hun havde tilforen været gift med Mads som boede paa Øren.
Johan og Gjertru fikk 2 sønner nemlig Mads Rødset og Frants i Hatlø.
Hans anden Hustru hed Kristi Tygesdatter født Furenes i Volden og med hende fik han fire Børn. To sønner og to Døtre. Fredrik hed den ene og boede paa Folkestad. Den anden hed Tyge og boede i Nerøen Herø. Døtrene var Anne Kristine som boede i Egsund gift med Frants Pedersen Egsund hun var helsøster til Mads og Frants, og Gjertru boede i Ulstenvig. Dette var alle hans Børn 6 i tallet.

Ole Povelsens ældste Søn hed Jakob Olsen Søre Bjerkedal og blev gift med en fra Gloppen som hedte Anne Moritsdatter og søster til Frants Olsens Hustru Marie som foran beskrevet. Jakob og Anne havde 8 børn.

 

Ole Pålsson has 0 first cousins recorded

Father's family (0)

Mother's family (0)

Descendants of Ole Pålsson

 1. Generation 1
  1. Ole Pålsson, lensmann (in 1664), son of Pål Torbjørnsson and Anne Olsdotter, was born about 1593 in Bjørkedal Søre, Volda, Møre og Romsdal, Norge and died in 1679.

   He married Eli Jakobsdotter, daughter of Jakob Jensson and Kirsti Persdotter,. She was born in Rotset, Volda, Møre og Romsdal, Norge.

   Children of Ole Pålsson and Eli Jakobsdotter:

   1. Frans Olsson (16161695) - follow 2.1
   2. Jakob Olsson (16191697) - follow 2.2
 2. Generation 2 back to top
  1. Bumerke Frans Olsson 1680

   Frans Olsson, son of Ole Pålsson and Eli Jakobsdotter, was born about 1616 in Rotset, Volda, Møre og Romsdal, Norge and died about 1695 in Rotset Øvre, Volda, Møre og Romsdal, Norge.

   He married 2 times. The first time he married Maren Moritsdotter, daughter of Morits Jensson and Margrete Jensdatter, before 1645. She was born on June 14, 1621 in Elvebakken, Gloppen, Sogn og Fjordane, Norge and died about 1658 in Rotset, Volda, Møre og Romsdal, Norge.

   The second time he married Kirsten Steinarsdotter, daughter of Steinar Knutsson, about 1658 in Volda, Møre og Romsdal, Norge. She was born in Hjorthaug, Volda, Møre og Romsdal, Norge.

   Children of Frans Olsson and Maren Moritsdotter:

   1. Ole Fransson (16581733) - follow 3.1

   Children of Frans Olsson and Kirsten Steinarsdotter:

   1. Margrete Fransdotter (16721758) - follow 3.2
   2. Johan Fransson (16821735) - follow 3.3
  2. Jakob Olsson, son of Ole Pålsson and Eli Jakobsdotter, was born on October 3, 1619 in Bjørkedal Søre, Volda, Møre og Romsdal, Norge and died before May 1697 in Bjørkedal Søre, Volda, Møre og Romsdal, Norge.

   He married 2 times. The first time he married Anne Moritsdotter, daughter of Morits Jensson and Margrete Jensdatter, on July 18, 1641 in Gloppen, Sogn og Fjordane, Norge. She was born on December 6, 1617 in Elvebakken, Gloppen, Sogn og Fjordane, Norge and died on April 17, 1661 in Bjørkedal Søre, Volda, Møre og Romsdal, Norge at the age of 43.

   The second time he married Ingeborg Hansdotter on November 16, 1662 in Volda, Møre og Romsdal, Norge. She was born in Løset, Volda, Møre og Romsdal, Norge and died before November 27, 1721.

   Children of Jakob Olsson and Anne Moritsdotter:

   1. Kirsten Jakobsdotter (16421701) - follow 3.4
   2. Morits Jakobsson (16441663) - follow 3.5
   3. Anne Jakobsdotter (1646) - follow 3.6
   4. Paul Jakobsson (1648) - follow 3.7
   5. Peder Jakobsson (16501656) - follow 3.8
   6. Jakob Jakobsson (16531656) - follow 3.9
   7. Ole Jakobsson (16551727) - follow 3.10
   8. Peder Jakobsson (1658) - follow 3.11

   Children of Jakob Olsson and Ingeborg Hansdotter:

   1. Anne Jakobsdotter (16631696) - follow 3.12
   2. Morits Jakobsson (16651748) - follow 3.13
   3. Hans Jakobson (16691749) - follow 3.14
   4. Eline Jakobsdotter (16731694) - follow 3.15
   5. Jakob Jakobsson (16771700) - follow 3.16
   6. Jon Jakobsson (1681) - follow 3.17
 3. Generation 3 back to top
  1. Ole Fransson, son of Frans Olsson and Maren Moritsdotter, was born about 1658 in Folkestad Indre, Volda, Møre og Romsdal, Norge and died in 1733 in Årskog, Hjørundfjord, Møre og Romsdal, Norge.

  2. Margrete Fransdotter, daughter of Frans Olsson and Kirsten Steinarsdotter, was born about 1672 in Rotset, Volda, Møre og Romsdal, Norge and died in 1758 in Skinnvikbotnen, Volda, Møre og Romsdal, Norge.

  3. Johan Fransson, son of Frans Olsson and Kirsten Steinarsdotter, was born about 1682 in Rotset, Volda, Møre og Romsdal, Norge and died before May 3, 1735 in Rotset, Volda, Møre og Romsdal, Norge.

  4. Kirsten Jakobsdotter, daughter of Jakob Olsson and Anne Moritsdotter, was born on June 30, 1642 in Rotset, Volda, Møre og Romsdal, Norge and died before September 9, 1701 in Hjorthaug, Volda, Møre og Romsdal, Norge.

   She married Knut Steinarsson, son of Steinar Knutsson,. He was born about 1630 in Hjorthaug, Volda, Møre og Romsdal, Norge and died before June 9, 1707 in Hjorthaug, Volda, Møre og Romsdal, Norge.

   Children of Kirsten Jakobsdotter and Knut Steinarsson:

   1. Eli Knutsdotter - follow 4.1
   2. Steinar Knutson (16591692) - follow 4.2
   3. Anne Knutsdotter (1662) - follow 4.3
   4. Ola Knutson (16651735) - follow 4.4
   5. Maren Knutsdotter - follow 4.5
   6. Jakob Knutson (16661754) - follow 4.6
   7. Peder Knutson (16781754) - follow 4.7
   8. Mette Knutsdotter (16821761) - follow 4.8
  5. Morits Jakobsson, son of Jakob Olsson and Anne Moritsdotter, was born on January 4, 1644 in Bjørkedal Søre, Volda, Møre og Romsdal, Norge and died on February 27, 1663 at the age of 19 years.

  6. Anne Jakobsdotter, daughter of Jakob Olsson and Anne Moritsdotter, was born on January 5, 1646 in Rotset, Volda, Møre og Romsdal, Norge.

   She married 2 times. The first time she married Peder Rasmusson before 1697. He was born about 1645 in Velsvik, Volda, Møre og Romsdal, Norge.

   The second time she married Rasmus Rasmusson after 1698. He was born about 1629 in Vatne, Ørsta, Møre og Romsdal, Norge.

  7. Paul Jakobsson, son of Jakob Olsson and Anne Moritsdotter, was born in June 1648 in Bjørkedal Søre, Volda, Møre og Romsdal, Norge.

   He married 2 times. The first time he married Anne Jonsdotter after 1666. She died before March 23, 1691 in Åsebøen, Volda, Møre og Romsdal, Norge.

   The second time he married Solveig Jonsdotter after 1691. She was born about 1662 in Hjorthaug, Volda, Møre og Romsdal, Norge and died before January 1, 1742 in Åsebøen, Volda, Møre og Romsdal, Norge.

   Children of Paul Jakobsson and Anne Jonsdotter:

   1. Ole Paulsson (1691) - follow 4.9
   2. Brite Paulsdotter (1691) - follow 4.10

   Children of Paul Jakobsson and Solveig Jonsdotter:

   1. Anna Paulsdotter (1691) - follow 4.11
  8. Peder Jakobsson, son of Jakob Olsson and Anne Moritsdotter, was born on July 8, 1650 in Bjørkedal Søre, Volda, Møre og Romsdal, Norge and died on January 11, 1656 in Bjørkedal Søre, Volda, Møre og Romsdal, Norge at the age of 5.

  9. Jakob Jakobsson, son of Jakob Olsson and Anne Moritsdotter, was born on May 24, 1653 in Bjørkedal Søre, Volda, Møre og Romsdal, Norge and died on January 27, 1656 in Bjørkedal Søre, Volda, Møre og Romsdal, Norge at the age of 2.

  10. Ole Jakobsson, son of Jakob Olsson and Anne Moritsdotter, was born on August 9, 1655 in Bjørkedal Søre, Volda, Møre og Romsdal, Norge and died before May 27, 1727 in Høydalsvik, Volda, Møre og Romsdal, Norge.

   He married Kari Sveinsdotter before 1693. She was born in Høydalsvik, Volda, Møre og Romsdal, Norge and died after 1727 in Høydalsvik, Volda, Møre og Romsdal, Norge.

   Children of Ole Jakobsson and Kari Sveinsdotter:

   1. Svein Olsson (16931727) - follow 4.12
   2. Peder Olsson (16971727) - follow 4.13
   3. Jakob Olsson (17001760) - follow 4.14
   4. Frans Olsson (17041779) - follow 4.15
   5. Synneve Olsdotter - follow 4.16
  11. Peder Jakobsson, son of Jakob Olsson and Anne Moritsdotter, was born on January 20, 1658 in Bjørkedal Søre, Volda, Møre og Romsdal, Norge.

   He married Anne Pedersdotter in Bergen, Hordaland, Norge.

  12. Anne Jakobsdotter, daughter of Jakob Olsson and Ingeborg Hansdotter, was born on March 4, 1663 in Bjørkedal Søre, Volda, Møre og Romsdal, Norge and died on May 24, 1696 in Vatne, Ørsta, Møre og Romsdal, Norge at the age of 33.

   She married Eiliv Rasmusson. He was born about 1653 in Vatne, Ørsta, Møre og Romsdal, Norge and died before April 8, 1711 in Vatne, Ørsta, Møre og Romsdal, Norge.

  13. Morits Jakobsson, son of Jakob Olsson and Ingeborg Hansdotter, was born on February 13, 1665 in Bjørkedal Søre, Volda, Møre og Romsdal, Norge and died before February 2, 1748 in Bjørkedal Søre, Volda, Møre og Romsdal, Norge.

   He married Brite Danielsdotter in 1702 in Volda, Møre og Romsdal, Norge. She was born about 1682 in Helset, Volda, Møre og Romsdal, Norge and died on May 16, 1724 in Kile, Volda, Møre og Romsdal, Norge.

   Children of Morits Jakobsson and Brite Danielsdotter:

   1. Eli Moritsdotter (17061766) - follow 4.17
   2. Daniel Moritsson (17111782) - follow 4.18
   3. Guri Moritsdotter (17141776) - follow 4.19
   4. Ingeborg Moritsdotter (17191778) - follow 4.20
   5. Anne Moritsdotter (17241805) - follow 4.21
  14. Hans Jakobson, son of Jakob Olsson and Ingeborg Hansdotter, was born on March 2, 1669 in Bjørkedal Søre, Volda, Møre og Romsdal, Norge and died in 1749 in Bjørkedal Søre, Volda, Møre og Romsdal, Norge at the age of 79.

  15. Eline Jakobsdotter, daughter of Jakob Olsson and Ingeborg Hansdotter, was born on January 26, 1673 in Bjørkedal Søre, Volda, Møre og Romsdal, Norge and died on February 21, 1694 in Bjørkedal Søre, Volda, Møre og Romsdal, Norge at the age of 21.

  16. Jakob Jakobsson, son of Jakob Olsson and Ingeborg Hansdotter, was born in 1677 in Bjørkedal Søre, Volda, Møre og Romsdal, Norge and died before 1700 in Bergen, Hordaland, Norge.

  17. Jon Jakobsson, son of Jakob Olsson and Ingeborg Hansdotter, was born on May 9, 1681 in Bjørkedal Søre, Volda, Møre og Romsdal, Norge.

Ancestors of Ole Pålsson

 1. Generation 1
  1. Ole Pålsson, lensmann (in 1664), son of Pål Torbjørnsson and Anne Olsdotter, was born about 1593 in Bjørkedal Søre, Volda, Møre og Romsdal, Norge and died in 1679.

 2. Generation 2 back to top
   2 of 2 possible ancestors (100% complete).
  1. Pål Torbjørnsson, son of Torbjørn Mortensson, was born in Bjørkedal Søre, Volda, Møre og Romsdal, Norge.

  2. Anne Olsdotter was born in Eidså, Vanylven, Møre og Romsdal, Norge.

 3. Generation 3 back to top
   1 of 4 possible ancestors (25% complete).
  1. Torbjørn Mortensson was born in Bjørkedal Søre, Volda, Møre og Romsdal, Norge.

Lensregnskap

Ole Paulsson brukar Rotset saman med vermor og enkje Kirsti

Lensregnskap

Land Schÿld aff Ellsetter godtz

Olle Rödsetter
fisch -------- 5 Woger 2 pund

Lensregnskap

Rödsett
Olle Pouelsson Lensmand 1 ort
hans quinde 1 ort
Hans Sön og quinde 1/2 dr
Thrij drenge Thrij piger 1/2 dr

Lensregnskap

Rödsetter
Bruger Lensmanden

Lensregnskap

Rödsetter Olluff ----- 5½ W ½ pund f:

Lensregnskap

Rödssetter

Besidder och bruger Lenßmanden

Lensregnskap

Rödsetter

Besider och Bruger Lensmanden

Lensregnskap

Tredjeårsbyksel

Lensregnskap

Rödsth
Olle Pouvelß
5 Hester 2 Oxßer
43 Kiör 24 Gridser
32 faar
------- 5 Rdr

Lensregnskap

Vanleg odelsskatt

Lensregnskap

Olle Pouelß Rödsett ----- ½ W 9 mark f.

Lensregnskap

Vanleg odelsskatt

Olle Pouelßen Rödset ----- ½ W 9 mark f.

Matrikkel

Røedsett – 5 w 2 pf.
Bruger lehnsmanden Olle Poffuelsen.
K:M: eier och byxsler.
Er brendeved schoug och Ringe Quernleie till.

Stiftamtstueregnskap

Rödsetter ----- 5½ W ½ pund fisch
Oluf Poulsen

Census

Sogneprestens manntal 1664
Rödsæther, Woldens Sogn

Census

Fogdens manntal 1664
Rödsætter, Wolden Scibbrede

Census

Sogneprestens manntal 1666
Rödsæther, Woldens Sogn
Alder: 62 aar