Morits Jensson, 15851639 (aged 53 years)

Name
Morits /Jensson/
Given names
Morits, Mouritz, Moritz
Surname
Jensson, Jensen
Name
Morits Jensson /Rygg/
Type of name
also known as
Given names
Morits Jensson
Surname
Rygg

Morits Jenssøn

Signatur Mouritz Jenssøn

 

I frå Larsboka: Jakobsboka, Moritsboka, Larsboka. (Volda: Bygdeboknemnd, 1983)

 

"Denne bog Hørrer mig Mouritzs Jennssøn thill med Rette Och Skiell Saa lenge Som gud Will. Ihuem Hinnder finder Da lader mig Bekomme Samme bog Igienn for gudz skyld."

 

Margrete Jensdatter (Calendarium Historicum):

 

"Den 3 September døde min Sallig Mand Maurids Jensen, gud gieffue Hannom Met alle guds Barn en salige op standelse"

 

Lars Olsson d.e ‎(Larsboka)‎:

 

"Moridz Jensen fød i søring udi Jutland Ao 1585 d. 24 Seift‎(ember)‎ Sant Michals da, hans fader Var Jens Larsen*, Sorne Dommer uti Jut land, gift 1613 den 20 Junij Med Anne Jens læse Mesters datter i Bergen. Ao 1617 den 6 dezember fødes Anne Moritz dater Paa Rygland i Glopen/gift Med Jachob Olsen Søre Bierchedal Paa Rygland Ao 1641 den 18 Junij og døde 1661 den 17 April. Hindes Alder var 43 aar.

Moritz Jensen, Kongelig Maistædz foged i Nordfiord I bergenhus len, Døde Paa Rygland i Glopen Ao 1639 den 3 September DER HANS alder var 54 aar mindre 3 uger."
 

* I Calendarium Historicum skriv Morits Jensson at faren er Jens Mouritzen: "Anno 1621. In Iullio Døde min Sallig fader Jens Mouritzen, Wdi Jensleff i Wendsøssell i Jutland. Gud Wnde hannom det Euige Liff, och Sallighed."

 

Gnr. 12 Bnr. 3 Moritsgarden

Soga om Gloppen og Breim III

 

"Morits Jensson, d. kring 1639. Han brukte i 1633 nr. 3 (Moritsgarden) og 4 (Skulebruket). Han var fødd i Søring i Jylland i 1585, var fyrst lensskrivar og vart seinare fut i Nordfjord. Ei tid i 1620-åra budde han på Elvebakken før han flytte til Rygg og budde på garden frå 1626-1639 og brukte 2 pd. 2 mk. smør og 5 mæler korn. Han bygde hus på garden, men dei er borte no.

Garden ber framleis namn etter futen Morits. Gift 1613 med Margrete Jensdtr., dotter til eidspresten Jens Christenson. Ho var brukar 1640-1649.

Dei åtte odels- og pantegods i Leivdal, Hjelmelandsbruket og Homborstad i Davik.

Døtrene deira, Anne f. 1617 og Maren, vart gifte med Jakob Olson Bjørkedalen, og broren Frants O. Rødset, Volda.

Bordstova, som no står på Ristegarden (Volda), vart tidlegare kalla tingstova eller futestova, og er truleg komen frå futegarden i Gloppen.

(I denne stova er det på veggen i andre høgda skore inn "Gud bevare din indgang, Frans Olsen" . Frans var gift med Maren Moritsdotter)

Ein son, Jens, er nemnd i 1648. Han og systera, Asseline, lånte då Jørgen Panter på Gjerde i Eid 108 rdl. med Sevland i pant.

(Iflg. tingboka var det sonen Morits som saman med Asseline lånte bort pengar til Jørgen Panter)

Jens Moritson var brukar 1649. Barn Anne f. 1649, g.m. Peder Hansson Sande (Gnr. 15 Bnr. 10)"

 

Soga om Gloppen og Breim I

Administrative tilhøve

 

"Morits Jensøn, fut 1633-39, var også særleg sterkt knyta til Gloppen. Han budde på Rygg, der bruket hans enno vert kalla "Moritsgarden" . Tidlegare hadde han vore ting- eller sorenskrivar. Enno på dette tidspunktet stod futen over sorenskrivaren i rang, men dette vart utetter 1600-talet omvendt. Morits er ikkje kjend korkje som bondeplagar eller økonomisk vinningsforbrytar. Hans embetsgjerning var vel heller anonym.

Interessant er det å høyra om segna som fortel om ein strid han kom opp i med den manndomssame Anne Abelsdotter vedkommande noko skog som ho urettmessig freista å rive til seg. Anne tapte i retten men gav seg ikkje. Ho hadde sine kontakter med makthavarane. Mot betaling fekk Anne kongens kommisær til å gje henne rett, og Morits måtte bøye unna og ta dødsdom i striden. Medan han sat fengsla og venta på avrettaren, skal han ha dikta ein salme som tok til slik: "Gud fri og døm min sag".

Etter denne segna, må Anne i folks auge ha vore så sterk og mektig at ho hadde fullstendig tak også på futen".

(Segna er etter alt å døme berre ei vandresoge.)

(Anne Abelsdotter var fadder for for Jens, fyrste sonen til Morits og Margrete)

 

Anne Abelsdatter «Blodbytta»:

 

Christen Søfrenson Wittrup (1576–1636). Fut i Nordfjord 1596–1606, som slo seg til på Evebø, ein stor krongods-gard med store skogar og rike fiskerettar i Storelva.

Christen Søfrenson Wittrup fekk bygsle garden på livstid. Han dreiv saga ved Evebøfossen, som var bygd på 1500-talet. Storelva har frå gamalt av vorte nytta til tømmerfløyting.

Men C.S.W. hogg så mykje skog at han miste privilegiet for skogsdrifta. Futen fekk mange klager på måten han skjøtta embetet på, og han vart supendert. Han flytta til Bergen og vart utnemnd til rådmann i 1624. Seinare vart han teken i nåde og kom tilbake som fut. Wittrup fekk i 1622 løyve til å ta opp att sagdrifta i Evebøfossen, og eigde etterkvart 11 gardar i Gloppen og 3 andre stader i Nordfjord.

Enkja Anne Abelsdatter overlevde mannen med 36 år. Ho dreiv bøndene på gardane sine så hardt at ho fekk tilnamnet «Blodbytta». Ho brukte mange listige knep for å slå under seg mykje jord etter at fute-mannen hennar var død. Wittrup-familien slo seinare under seg fleire større jordeigedomar i Gloppen, m.a. Eide og Evebø.

Etterkomarane var både sorenskrivarar, lensmenn, og dreiv gjestgiveri.

 

Fogd Morits Jensson er nemnd i ei åsetesak 18 november 1636:

 

Efftterskreffuene Juer Anckerszen Soerneschriffuer vdj
Nordfiord, Oluif Schadde Lensmand i Stryn oc Olden, Arne
Hellessen Hegdall, Anders Liuszlow, Jon Knudsen Mardall, Oluff
Raffnestad oc Peder Andenesz Lawrettismand vdj Stryn oc
Giemmestads Schibreder i forne Nordfiord Fougderj, giøre alle
witterligt hermed, att vy vdj Dag, som er den 18 Nouembris
1636, ware her (effter voris gunstige oc kiere H. Slotzherre
erlige oc velbyrdige Mand Jenns Bielcke til Ostraad, Norgis
Rigis Canceler, hans Welb: schrifftlige Befaling paa en Supplicatz,
Chresten Nielsen paa Wareidt for hans Welb: haffuer indlagt)
forsamlet paa Aastede ..Wareidt i forschrne Giemmestadtz
Schibbred, loulig tilsteffnt aff Fougden erlige oc velacht
Mand Mauritz Jensen paa en Tuistighet om Aasedet i forne Wareidt
emellem forne Chresten Nielsen oe hans eldste Broder Oluff Nielsen sammestedts,
som hand formeente at besidde Halffparten vdi Hoffuitbøllet med......
 

 

Som skriver dømte Morits sammen med 12 lagrettemænd på tinget på Tonning i Stryn presten Jon Mogensen Skanke 1597-1617 frå livet:

Dette fortelles om Jon Mogensen Skanke: Studerte i Helmstedt 1590; rektor ved Katedralskolen i Bergen 1593; sogneprest til Innvik 1597-1617; prost over Nordfjord. Portrett i Innvik Kirke. I 1613 ble han anklaget og dømt for ulovlig handel. Senere, i 1618, ble han dømt for en rekke ærekrenkende forbrytelser; ærekrenkelse av en fogd, for ekteskapsbrudd og hustruvold samt for en del andre anklager. Han ble fradømt sitt embede den 4.august 1617. I tillegg ble han dømt av den verdslige øvrighet, han ble dødsdømt på tinget i Togning i Stryn, og i 1618 blev han halshugget, lagt på steile og gravlagt utenfor kirkegården. Det sies om Jon Mogensen Skanke at han var en mann med ypperlige evner, og en - for sin tid- dyktig kjenner av det gamle norske språk.
Dette skriver NRK-Sogn og Fjordane i forbindelse med det årlige spillet om "Meister-Jo":
Jon Mogenson Schanke ‎(ca. 1570-1617)‎, best kjend som Meister-Jo var sokneprest i Innvik frå 1597 til 1617, då han vart avretta ved halshogging.
Mest truleg ætta han frå Jemtland i Sverige sidan han hadde tilnamnet "Jemptus". Han hadde studert i København og i Helmstadt , Rostock og Wittenberg i Tyskland, og segna seier at han fekk Svarteboka i studietida i Wittenberg - dvs. at han sto i ledtog med djevelen, og kunne trolle.
Han gifta seg med bispedottera Magdalena Foss frå Bergen. Dei rauk tidleg uklar om eit arveoppgjer. Etter mishandling av kona sat Schanke i fengsel i København, men lova bot og betring; slapp ut, og fekk prestekall i Innvik.
Men mishandlinga av kona heldt fram, og han vart skulda for hor og hard framferd mot kyrkjetenarar og andre i kyrkjelyden. Han hamna til slutt for retten, og vart dømd til halshogging.
Han meinte seg urettvist dømd, søkte Kongen om nåde, noko som han fekk. Men meldinga nådde ikkje fram til Innvik i tide, slik at øksa fall over nakken til Meister-Jo i 1617. Staden der han vart avretta, vert framleis kalla Mor‎(d)‎skogen.
Segna vil ha det til at Meister-Jo skulda kona for å stå bak ein konspirasjon mot seg. Før han vart avretta, skal han ha sagt at dersom han var uskuldig, ville det bli prova ved at enkja skulle minke inn til ein dverg. Og segna seier at Magdalena etter kvart krympa slik i hop at ho til slutt fekk plass i ei sko-øskje.
Segna om Innvik-presten Meister-Jo er utgangspunktet for eit lokalt historiespel, forfatta av Johannes Heggland. Også Henrik Ibsen skreiv ned segna om Meister-Jo då han samla inn folkeminne på 1860-talet. ‎(Kilde NRK-Sogn og Fjordane)‎

Meister-Jo, presten som vart halshoggen:

https://leksikon.fylkesarkivet.no/article/b292b66f-0641-4d4d-a4fb-99054c2e30ea/

 

------------

Morits Jensson, som seinare vart fut i Nordfjord, budde ei tid som sorenskrivar på 1600-talet på garden Sætre i Stryn. Truleg var dette frå like før 1620 og til 1628 då han flytta til Rygg i Gloppen. (NRK Sogn og Fjordane)

Norges sorenskrivere 1591-1814: Nordfjord. Mauritz Jensen, lensskriver i Nordfjord len 1606-1608. 1614 og som tingskriver 1619-1632. Utnevnt 1612. Tillige foged. 

 

Morits Jensson has 0 first cousins recorded

Father's family (0)

Mother's family (0)

Descendants of Morits Jensson

 1. Generation 1
  1. Segl Morits Jensson

   Morits Jensson, lensskrivar (from November 18, 1612) and fogd (from 1633 to 1639), son of Jens Moritsson, was born on September 24, 1585 in Sødring, Nørhald, Århus Amt, Danmark and died on September 3, 1639 in Rygg, Gloppen, Sogn og Fjordane, Norge at the age of 53.

   He married Margrete Jensdatter, daughter of Jens Christensen and Elisabet Pedersdatter, on June 20, 1613 in Davik, Bremanger, Sogn og Fjordane, Norge. She was born about 1580 in Bergen, Hordaland, Norge and died about 1649 in Rygg, Gloppen, Sogn og Fjordane, Norge.

   Children of Morits Jensson and Margrete Jensdatter:

   1. Lisbet Moritsdotter (1614) - follow 2.1
   2. Jens Moritsson (1615) - follow 2.2
   3. Anne Moritsdotter (16171661) - follow 2.3
   4. Didrikke Moritsdotter (1617) - follow 2.4
   5. Agnete Moritsdotter (1619) - follow 2.5
   6. Maren Moritsdotter (16211658) - follow 2.6
   7. Kristi Moritsdotter (1622) - follow 2.7
   8. Gabel Moritsson (1624) - follow 2.8
   9. Peder Moritsson (16251625) - follow 2.9
   10. Morits Moritsson (16261627) - follow 2.10
   11. Asseline Moritsdotter (1629) - follow 2.11
   12. Morits Moritsson (1630) - follow 2.12
 2. Generation 2 back to top
  1. Lisbet Moritsdotter, daughter of Morits Jensson and Margrete Jensdatter, was born on June 18, 1614 in Elvebakken, Gloppen, Sogn og Fjordane, Norge.

  2. Jens Moritsson, son of Morits Jensson and Margrete Jensdatter, was born on August 2, 1615 in Elvebakken, Gloppen, Sogn og Fjordane, Norge.

   Children of Jens Moritsson:

   1. Anne Jensdotter (1649) - follow 3.1
  3. Anne Moritsdotter

   Anne Moritsdotter, daughter of Morits Jensson and Margrete Jensdatter, was born on December 6, 1617 in Elvebakken, Gloppen, Sogn og Fjordane, Norge and died on April 17, 1661 in Bjørkedal Søre, Volda, Møre og Romsdal, Norge at the age of 43.

   She married Jakob Olsson, son of Ole Pålsson and Eli Jakobsdotter, on July 18, 1641 in Gloppen, Sogn og Fjordane, Norge. He was born on October 3, 1619 in Bjørkedal Søre, Volda, Møre og Romsdal, Norge and died before May 1697 in Bjørkedal Søre, Volda, Møre og Romsdal, Norge.

   Children of Anne Moritsdotter and Jakob Olsson:

   1. Kirsten Jakobsdotter (16421701) - follow 3.2
   2. Morits Jakobsson (16441663) - follow 3.3
   3. Anne Jakobsdotter (1646) - follow 3.4
   4. Paul Jakobsson (1648) - follow 3.5
   5. Peder Jakobsson (16501656) - follow 3.6
   6. Jakob Jakobsson (16531656) - follow 3.7
   7. Ole Jakobsson (16551727) - follow 3.8
   8. Peder Jakobsson (1658) - follow 3.9
  4. Didrikke Moritsdotter, daughter of Morits Jensson and Margrete Jensdatter, was born on December 6, 1617 in Elvebakken, Gloppen, Sogn og Fjordane, Norge.

  5. Agnete Moritsdotter, daughter of Morits Jensson and Margrete Jensdatter, was born on September 30, 1619 in Elvebakken, Gloppen, Sogn og Fjordane, Norge.

  6. Maren Moritsdotter, daughter of Morits Jensson and Margrete Jensdatter, was born on June 14, 1621 in Elvebakken, Gloppen, Sogn og Fjordane, Norge and died about 1658 in Rotset, Volda, Møre og Romsdal, Norge.

   She married Frans Olsson, son of Ole Pålsson and Eli Jakobsdotter, before 1645. He was born about 1616 in Rotset, Volda, Møre og Romsdal, Norge and died about 1695 in Rotset Øvre, Volda, Møre og Romsdal, Norge.

   Children of Maren Moritsdotter and Frans Olsson:

   1. Ole Fransson (16581733) - follow 3.10
  7. Kristi Moritsdotter, daughter of Morits Jensson and Margrete Jensdatter, was born on October 22, 1622 in Elvebakken, Gloppen, Sogn og Fjordane, Norge.

  8. Gabel Moritsson, son of Morits Jensson and Margrete Jensdatter, was born on May 23, 1624 in Elvebakken, Gloppen, Sogn og Fjordane, Norge.

  9. Peder Moritsson, son of Morits Jensson and Margrete Jensdatter, was born on November 5, 1625 in Rygg, Gloppen, Sogn og Fjordane, Norge and died about December 1625 in Rygg, Gloppen, Sogn og Fjordane, Norge.

  10. Morits Moritsson, son of Morits Jensson and Margrete Jensdatter, was born on December 18, 1626 in Rygg, Gloppen, Sogn og Fjordane, Norge and died on May 7, 1627 in Rygg, Gloppen, Sogn og Fjordane, Norge at the age of 4.

  11. Asseline Moritsdotter, daughter of Morits Jensson and Margrete Jensdatter, was born on February 20, 1629 in Rygg, Gloppen, Sogn og Fjordane, Norge.

  12. Morits Moritsson, son of Morits Jensson and Margrete Jensdatter, was born on August 12, 1630 in Rygg, Gloppen, Sogn og Fjordane, Norge.

 3. Generation 3 back to top
  1. Anne Jensdotter, daughter of Jens Moritsson, was born about 1649 in Rygg, Gloppen, Sogn og Fjordane, Norge.

   She married Peder Hansson. He was born about 1661 and died in 1737.

  2. Kirsten Jakobsdotter, daughter of Jakob Olsson and Anne Moritsdotter, was born on June 30, 1642 in Rotset, Volda, Møre og Romsdal, Norge and died before September 9, 1701 in Hjorthaug, Volda, Møre og Romsdal, Norge.

   She married Knut Steinarsson, son of Steinar Knutsson,. He was born about 1630 in Hjorthaug, Volda, Møre og Romsdal, Norge and died before June 9, 1707 in Hjorthaug, Volda, Møre og Romsdal, Norge.

   Children of Kirsten Jakobsdotter and Knut Steinarsson:

   1. Eli Knutsdotter - follow 4.1
   2. Steinar Knutson (16591692) - follow 4.2
   3. Anne Knutsdotter (1662) - follow 4.3
   4. Ola Knutson (16651735) - follow 4.4
   5. Maren Knutsdotter - follow 4.5
   6. Jakob Knutson (16661754) - follow 4.6
   7. Peder Knutson (16781754) - follow 4.7
   8. Mette Knutsdotter (16821761) - follow 4.8
  3. Morits Jakobsson, son of Jakob Olsson and Anne Moritsdotter, was born on January 4, 1644 in Bjørkedal Søre, Volda, Møre og Romsdal, Norge and died on February 27, 1663 at the age of 19 years.

  4. Anne Jakobsdotter, daughter of Jakob Olsson and Anne Moritsdotter, was born on January 5, 1646 in Rotset, Volda, Møre og Romsdal, Norge.

   She married 2 times. The first time she married Peder Rasmusson before 1697. He was born about 1645 in Velsvik, Volda, Møre og Romsdal, Norge.

   The second time she married Rasmus Rasmusson after 1698. He was born about 1629 in Vatne, Ørsta, Møre og Romsdal, Norge.

  5. Paul Jakobsson, son of Jakob Olsson and Anne Moritsdotter, was born in June 1648 in Bjørkedal Søre, Volda, Møre og Romsdal, Norge.

   He married 2 times. The first time he married Anne Jonsdotter after 1666. She died before March 23, 1691 in Åsebøen, Volda, Møre og Romsdal, Norge.

   The second time he married Solveig Jonsdotter after 1691. She was born about 1662 in Hjorthaug, Volda, Møre og Romsdal, Norge and died before January 1, 1742 in Åsebøen, Volda, Møre og Romsdal, Norge.

   Children of Paul Jakobsson and Anne Jonsdotter:

   1. Ole Paulsson (1691) - follow 4.9
   2. Brite Paulsdotter (1691) - follow 4.10

   Children of Paul Jakobsson and Solveig Jonsdotter:

   1. Anna Paulsdotter (1691) - follow 4.11
  6. Peder Jakobsson, son of Jakob Olsson and Anne Moritsdotter, was born on July 8, 1650 in Bjørkedal Søre, Volda, Møre og Romsdal, Norge and died on January 11, 1656 in Bjørkedal Søre, Volda, Møre og Romsdal, Norge at the age of 5.

  7. Jakob Jakobsson, son of Jakob Olsson and Anne Moritsdotter, was born on May 24, 1653 in Bjørkedal Søre, Volda, Møre og Romsdal, Norge and died on January 27, 1656 in Bjørkedal Søre, Volda, Møre og Romsdal, Norge at the age of 2.

  8. Ole Jakobsson, son of Jakob Olsson and Anne Moritsdotter, was born on August 9, 1655 in Bjørkedal Søre, Volda, Møre og Romsdal, Norge and died before May 27, 1727 in Høydalsvik, Volda, Møre og Romsdal, Norge.

   He married Kari Sveinsdotter before 1693. She was born in Høydalsvik, Volda, Møre og Romsdal, Norge and died after 1727 in Høydalsvik, Volda, Møre og Romsdal, Norge.

   Children of Ole Jakobsson and Kari Sveinsdotter:

   1. Svein Olsson (16931727) - follow 4.12
   2. Peder Olsson (16971727) - follow 4.13
   3. Jakob Olsson (17001760) - follow 4.14
   4. Frans Olsson (17041779) - follow 4.15
   5. Synneve Olsdotter - follow 4.16
  9. Peder Jakobsson, son of Jakob Olsson and Anne Moritsdotter, was born on January 20, 1658 in Bjørkedal Søre, Volda, Møre og Romsdal, Norge.

   He married Anne Pedersdotter in Bergen, Hordaland, Norge.

  10. Ole Fransson, son of Frans Olsson and Maren Moritsdotter, was born about 1658 in Folkestad Indre, Volda, Møre og Romsdal, Norge and died in 1733 in Årskog, Hjørundfjord, Møre og Romsdal, Norge.

Ancestors of Morits Jensson

 1. Generation 1
  1. Segl Morits Jensson

   Morits Jensson, lensskrivar (from November 18, 1612) and fogd (from 1633 to 1639), son of Jens Moritsson, was born on September 24, 1585 in Sødring, Nørhald, Århus Amt, Danmark and died on September 3, 1639 in Rygg, Gloppen, Sogn og Fjordane, Norge at the age of 53.

 2. Generation 2 back to top
   1 of 2 possible ancestors (50% complete).
  1. Jens Moritsson. He died on July 4, 1621 in Jerslev, Brønderslev, Nordjyllands Amt, Danmark.

Birth

Lars Olsson d.e. (1711-1790) skriv i Larsboka:

"Moridz Jensøn fød i Søring udi Jutland Ao 1585 d. 24 Seift(ember) Sant Michals dag,
hans fader Var Jens Larsen*, Sorne Dommer udi Jut land ..."

(*) Morits Jensson skriv sjølv ved farens død i 1621, at namnet er Jens Mouritzen

Engagement

Morits Jensson skriv i Calendarium Historicum:

"Anno 1612 Den 1 Nouemb: stodt Mouridz Jennßens festeröll Wdi Bergenn, medt Margrette S: her Jenns Læsemesters Datter"

Occupation

Morits Jensson skriv i Calendarium Historicum:

"Anno 1612 Den 18 Nouemb: givede Mouridz Jensen Sin ædt paa Bergenhus till Erlig och Welb: mandt Niels Wind Slotzherre och der bleff forordnit till Lenßschriffer I Nordfiord len."

Marriage

Morits Jensson skriv i Calendarium Historicum:

"Anno 1613 den 20 Junj Stodt Mouridtz Jennßens Brölups Kost paa Dauigen i Nordfiordt medt margrette: S: her Jens Læßemesters Datter."

Event

Nordfjord fraa gamle dagar til no II. (Jakob Aaland)

"I 1615 var det aastadssak paa Skaar. Brukaren Berdor klaga daa yver at han ikkje hadde veg til sjøss og yver at Peder Tystad eigna seg til nausttufti hans. Lensskrivaren Morits Jensson med lensmann og 5 lrm. for daa yver aastaden og la ut veg som skulde gaa ned til ein merkestein attmed vegen millom Glappestad og prestegarden og herifraa nedyver øvstereina langsmed den djupe grovi millom prestegarden og Tystad. Nausttuft skulde Skaar ha innani Korsviki, millom tvo smaa grøver der Johan skrædder daa budde. Domen (paa skinn) no i Brg. Museum."

Diplomsamlingen (samandrag):
"Lensmann Niels Oluffssønn på Vereidet og 5 bønder, alle lagrettemenn i Gjemmestad skipreide i Nordfjord, kunngjør, at de etter begjæring av Absolon Absolonssønn, sogneprest til Gloppen prestegjeld, har utvist sjøvei og nøstetuft til en av hans landbønder, Berder Lauritssønn på Skår, som hadde klaget over at han hverken hadde sjøvei eller noe sted til å oppsette sitt nøst."

Lensregnskap

Jordebok 1619-1620

Landskyld

Setter
Mourits ----- Smör ----- ½ Löb 6 merker

Fredtoll og Leidang

Moritz og Poffuel på Setre
Fredtold: 16 skilling
Leding: 5 giedschind

Lensregnskap

Jordebok 1620-1621

Landskyld:
Setter
Mourits ----- Smör ----- ½ Löb 6 merker

Fredtoll og Leidang:

GardNamnFredtoldLeding
SettreMouritz16 skilling5 giedschind
Poffuell
Lensregnskap

Butiende

Mouritz Settre ----- 6 merker Smör

Lensregnskap

Korntiende
Poffuell Setter----------3½ Melle Kornn
Mouritz Jenßen ibid----3½ Meller

Lensregnskap

Korntiende:

Mourits Jennsen Setter ----- 4 Meller 1 fjerding

Lensregnskap

Jordebok 1621-1622

Landskyld:
Setter
Mouridtz ----- Smör ----- ½ Löb 6 merker

Fredtoll og Leidang:

GardNamnFredtoldLeding
SetterMouridtz16 skilling5 Giedschind
Poffuell
Lensregnskap

Butiende

Mouritz Sætter ----- 7 merker Smör

Lensregnskap

Korntiende

Poffuel Sætter ------------ 10 Meller 1 fjerding Kornn
Mouritz Jennßen ibid ----- 10 Meller 1 fjerding

Lensregnskap

Korntiende

Mouritz Jennßen ----- 1½ M: Kornn

Lensregnskap

Landskatt

Mouridtz Jenßen 1½ Löb 15 merker - 2½ Ort 10 skilling

Lensregnskap

Korntiende

Mouritz Jenßen ----- 1½ Melle Kornn

Residence

Rygg
Morits Jenssøn flytta omlag 1624 til Rygg i Gloppen
og bruka der Moritsgarden og Skulebruket til han døde i 1639

Lensregnskap

Landskatt

Mouridtz Jensen 1½ Löb 1 pund 9 merker - 1 daler 1 ort 5 skilling 1 alb

Lensregnskap

Korntiende

Mouridtz Jennßen ----- 1½ Melle 1 fjerding

Lensregnskap

Landskatt

Mouridtz Jensen 1½ Löb 1 pund 9 merker - 1 daler 1 ort 5 skilling 1 alb

Lensregnskap

Korntiende

Mouridtz Jennßen ----- 3½ Meller

Lensregnskap

Landskatt

Mouridtz Jennßenn 1½ Löb 21 merker 2 daler 1 ort 4 skilling

Lensregnskap

Landskatt

Mouridtz Jenßenn Aff - 2 Löber 21 mrk + 2 daler 4 skilling

Lensregnskap

Landskatt

Mouritz Jenßen - 2 Löber 9 ??
Penge ------ 2 dlr 1 ort 8 ß

Occupation

Morits Jenssøn tok over etter Peder Jørgensen, og var fogd i Nordfjord 1633-1639

Residence

Futegarden
Frå 1609 til 1692 budde futen i Nordfjord på garden Ytre-Davik i Davik.
Dette skjedde m.a. fordi ein meinte den tidlegare futegarden på Eide i Gloppen låg slik til at fjordisen hindra futen i å reise om vinteren.
Det vert sagt at Morits skal ha hatt tilhald her den tida han var fogd, mellom 1633 og 1639.

Lensregnskap

Fredtoll og leidang

Moritz og seks andre brukarar på Rygg
Fredtold: 3½ ort
Ledingh: 15 giedschind, 1 faarschind

Jordeboka er underskriven av fogd Morits Jensson

Lensregnskap

Odelskatt

Mouritz Jenßen Rögh
------ 2 Löber
------ 1 hud
------ ½ Wogh fisk
Deraff ------1 daler 1½ ort

Skattelista er underskriven av Fogd Morits Jensson

Lensregnskap

Lensregnakap

Morits Jenssön har etter 1633 teke over som fogd i Norfjord etter Peder Jörgenssen
Årslønna er 40 riksdaler

I lensrekneskapen for Bergenhus finn vi følgjande:

Indtekt Pendinge:

Indtegt aff Nordfiord Lehn som Kongl: Maÿ: Ilige maade Sig haffuer forbeholdenn,
Wisse ocj W-uisse Rente och indkomst som i bemelte Aar Annammit och Oppborit er,
effter fougden Mouridz Jenssen hans Regenskabe formelding ....

... Sammeledis haffuer fornd. Mouridz Jenssen Annammit wdj gaardeböxell
och Sagefald Næruerende Aar effter hans Regenskabers formelding....

Udgifte i mod forschreffne Indtegt:

Ilige maade fougden aff Nordfiord Mouridz Jenssen hans Aarslön som hanom?
och giort och giffuen er, Sampt for bleck och papir till Kongl: Maÿ: Regenskab
Pennge...............................xl Rdl

Lensregnskap

Fredtoll og leidang

Moritz og seks andre brukarane på Rygg
Fredtold: 3½ ort
Ledingh: 15 giedschind, 1 faarschind

Jordeboka er underskriven av fogd Morits Jensson

Lensregnskap

Odelskatt

Moritz Jenßen Rÿg
------ 2½ löbe
------ 1 hud
------ 2 pund 6 mrk. fisch
Der aff ------ 1½ dlr ½ ort 6 ß

Lensregnskap

Landskatt

Moritz Jenßen Róg
------ 3½ löbe 3 mrk
------ 1 hud
------ 2½ pund 6 mrk. fisch
------ 2½ Mele Kornn
Der aff --------1 dlr ½ ort 8 ß

Skattelista er underskriven av fogd Morits Jensson

Lensregnskap

Fredtoll og leidang

Moritz og seks andre brukarar på Rygg
Fredtold: 3½ ort
Ledingh: 15 giedschind, 1 faarschind

Jordeboka er signert av fogd Morits Jensson

Lensregnskap

Landskatt

Mouritz Jenßen Rÿg
------ 3½ löbe 3 mrk. Smör
------ 1 hud
------ 2½ pund 6 mrk. fisch
------ 2½ Mæle Korn
Der aff --------1 dlr ½ ort 8 ß

Skattelista er underskriven av fogd Morits Jensson

Lensregnskap

Landskatt

Moritz Jenßen Róg
------ 3½ löber 3 mrk Smör
------ 1 hud
------ 2½ pund 6 mrk. fisch
------ 2½ Mele Kornn
Der aff --------1 dlr ½ ort 8 ß

Skattelista er signert av fogd Morits Jensson

Event

UBB Diplomsamlingen (samandrag)

"Sorenskriver Iver Anderssønn i Nordfjord og seks lagrettemenn i Stryn skipreide kunngjør i nærvær av fogd Maurits Jenssønn et forhør og [...] i forbindelse med drapet på Tosten Oluffssønn Hjelle som påskeaften 1636 ble begått av Rasmus Jetmundssønn Folven"

Lensregnskap

Båtmannsskatt

Mouriz Jenßen Róg
------ 3½ löber 3 mrk Smör
------ 1 hud
------ 2½ pund 6 mrk. fisch
------ 2½ Mele Kornn
Der aff -------- ½ dr 10 ß

Lensregnskap

Unionsskatt

Moritz Jenßenn Róg
------ 3½ löber 3 mrk Smör
------ 1 hud
------ 2½ pund 6 mrk. fisch
------ 2½ Mele Kornn
Der aff -------- ½ dr 10 ß

Lensregnskap

Unionsskatt jonsok

Moritz Jenßenn Róg
------ 3½ löber 3 mrk Smör
------ 1 hud
------ 2½ pund 6 mrk. fisch
------ 2½ Mele Kornn
Der aff -------- ½ dr 10 ß

Lensregnskap

Unionsskatt mikkelsmesse

Mouriz Jenßen Róg
------ 3½ löber 3 mrk Smör
------ 1 hud
------ 2½ pund 6 mrk. fisch
------ 2½ Mele Kornn
Der aff -------- 1 dr ½ ort 8 ß

Lensregnskap

Fredtoll og leidang

Moritz og seks andre brukarar på Rygg
Fredtold: 3½ ort
Ledingh: 15 giedschind, 1 faarschind

Jordeboka er signert av fogd Morits Jensson

Lensregnskap

Fredtoll og leidang

Mouritz og seks andre brukarar på Rygg
Fredtold: 3½ ort
Ledingh: 15 giedsch, 1 faarsch

Death

Margrete Jensdatter skriv i Calendarium Historicum:

"1639 Den 3 September døde min Sallig Mand Mourids Jensen,
gud gieffue Hannom Met alle guds Barn en salige op standelse"

Note

Larsboka:
"Denne bog Hørrer mig Mouritzs Jennssøn thill med Rette Och Skiell Saa lenge Som gud Will. Ihuem Hinnder finder Da lader mig Bekomme Samme bog Igienn for gudz skyld."

Lars Olsson d.e (Larsboka):
Moridz Jensen fød i søring udi Jutland Ao 1585 d. 24 Seift(ember) Sant Michals da, hans fader Var Jens Larsen, Sorne Dommer uti Jut land, gift 1613 den 20 Junij Med Anne Jens læse Mesters datter i Bergen. Ao 1617 den 6 dezember fødes Anne Moritz dater Paa Rygland i Glopen/gift Med Jachob Olsen Søre Bierchedal Paa Rygland Ao 1641 den 18 Junij og døde 1661 den 17 April. Hindes Alder var 43 aar.
Moritz Jensen, Kongelig Maistædz foged i Nordfiord I bergenhus len, Døde Paa Rygland i Glopen Ao 1639 den 3 September DER HANS alder var 54 aar mindre 3 uger.

Morits fødes Sct. Michael dag i Sørig (Sødring) Jylland, Danmark. I 1612 blev Morits lensskriver for Niels Wind i Nordfjord len. Sad på den halve gård Sætre i Loen (Stryn) fra før 1620, br. nr. 1 og br. 2 til 1628, hvor han flyttede til Rygg i Gloppen
Ca.1620 bruger Morits 2 pd 2 mrk. sm. og 5 mæle korn. Han blev bruger 1633 på Rygg i Vannylvsfjorden br. nr. 3 "Moritsgården" samt br. nr. 4. Han byggede hus og tun og ejede 2 1/4 pd.odelsgods og pantegods i Leivdal, Hjelmelandsbruget og Homborstad i Davik. Huset blev bygget lidt uden for de øvrige huse på tunet. I huset har siden været en seng kaldet "futesengen". Huset beliggende i Gimmestad Sogn i Rygg. Grd. nr. 12. Gloppen og Brem III.

Note

Futen budde på Davik
Frå 1609 til 1692 budde futen i Nordfjord på garden Ytre-Davik i Davik. Dette skjedde m.a. fordi ein meinte den tidlegare futegarden på Eide i Gloppen låg slik til at fjordisen hindra futen i å reise om vinteren. Dessutan var beste skogen på Eide-garden på denne tida hoggen ut, og dette hadde gjort garden mindre verd.

Futane som budde på Davik var:
Nils Findson 1609-1614.
Christen Søfrenson Wittrup 1615-1616. Huslyden hans budde i denne tida på Evebø.
Jakob Andersson Foss 1617-1623. Han vart seinare supendert, dømd for svik og avretta på Bergenhus festning.
Peder Jørgenson 1624-1632. Han flytta deretter til ein gard som han eigde i Loen.
Morits Jensson 1633-1639. Han flytta seinare til ein gard som han eigde på Rygg i Gloppen, og garden har sidan vorte kalla «Moritsgård».
Niels Harboe 1640-1641. Han vart deretter fut i Sunnfjord.
Peder Lauritsson Horsens 1642-1649. Han budde også ei tid på garden Maurstad på Bryggja, og vart seinare skrivar i Sunnfjord.
Jens Pedersson Randulf 1660-1661. Han vart sidan fut i Gauldal.
Jørgen Post 1662-1673. Han flytta seinare til ein gard som han eigde i Loen.
Hans Blix 1674-1682 (han var slektning av ein fut med same namn i Sogn - Hans Blix).
Mads Bjørnschou 1683-1692. Han vart suspendert, og budde sidan i Hessevik på Bryggja eit tid før han flytta til Bergen og starta som sakførar (prokurator).