Jens Moritsson, 1615

Name
Jens /Moritsson/
Given names
Jens
Surname
Moritsson
Name
Jens Moritsson /Rygg/
Type
also known as
Given names
Jens Moritsson
Surname
Rygg
Birth August 2, 1615 29 35
Note: Morits Jensson skriv i Calendarium Historicum:

Morits Jensson skriv i Calendarium Historicum:

"Anno 1615 2 Augustij bleff min Sönn Jens Mouritzen föd paa Eluebacke i Nordfjord om Morgenen ved 6 slet, och strax kom til Daaben i Wærrits Kierke. Waar hans fadere Her Absalon, Niels Wærede, Erik Houge, Anne Abelsdater, Lisbet Absolonsdatter. Gud lade hannom opuoxe Wdi guds fryct, gud almectigste thill ære, hannom och hans foreldre till glede, och Euig sallighed, Amen."

Birth of a sisterAnne Moritsdotter
December 6, 1617 (aged 2 years)
Note: Morits Jensson skriv i Calendaruim Historicum:

Morits Jensson skriv i Calendaruim Historicum:

"[VI. DECB.] 1617 bleff min Konne Margrette Jensdatter forlöst med tuinde Döttre och kom till Doben om Andendagen som faldt paa en Söndag, och bleff Naffngiffune Diriche och Anne. Gud lade dennem udj Guds fryct Opuoxe, Amen."

Birth of a sisterDidrikke Moritsdotter
December 6, 1617 (aged 2 years)
Note: Morits Jensson skriv i Calendaruim Historicum:

Morits Jensson skriv i Calendaruim Historicum:

"[VI. DECB.] 1617 bleff min Konne Margrette Jensdatter forlöst med tuinde Döttre och kom till Doben om Andendagen som faldt paa en Söndag, och bleff Naffngiffune Diriche och Anne. Gud lade dennem udj Guds fryct Opuoxe, Amen."

Christening of a sisterAnne Moritsdotter
December 7, 1617 (aged 2 years)
Christening of a sisterDidrikke Moritsdotter
December 7, 1617 (aged 2 years)
Birth of a sisterAgnete Moritsdotter
September 30, 1619 (aged 4 years)
Note: Morits Jensson skriv i Calendarium Historicum:

Morits Jensson skriv i Calendarium Historicum:

"Anno 1619 Bleff min Datter Aganetha Mouritz datter föd paa Eluebache i Gloppen. Gud unde hinder att op uoxe udj guds frÿct. Saligen att leffue och sallig hed at Död. Amen Amen"

Birth of a sisterMaren Moritsdotter
June 14, 1621 (aged 5 years)
Note: Morits Jensson skriv i Calendarium Historicum:

Morits Jensson skriv i Calendarium Historicum:

"Anno 1621 Den 14 Junij bleff min Datter Maren Moritsdatter föd paa Elbache ii plet effter Midag. gud lade Hinder til guds æve och Euig Sallighz opuoxe, Amen"

Death of a paternal grandfatherJens Moritsson
July 4, 1621 (aged 5 years)
Note: Morits Jensson skriv i Calendarium Historicum:

Morits Jensson skriv i Calendarium Historicum:

"Anno 1621. In Iullio Døde min Sallig fader Jens Mouritzen, Wdi Jensleff i Wendsøssell i Jutland. Gud Wnde hannom det Euige Liff, och Sallighed."

Birth of a sisterKristi Moritsdotter
October 22, 1622 (aged 7 years)
Note: Morits Jensson skriv i Calendarium Historicum:

Morits Jensson skriv i Calendarium Historicum:

"Aoh 1622 Bleff min Dater Krijsti Mourizdater föd paa Elbache. Gug Lade hinder i guds frÿcht opuoxe"

Birth of a brotherGabel Moritsson
May 23, 1624 (aged 8 years)
Note: Morits Jensson skriv i Calendarium Historicum:

Morits Jensson skriv i Calendarium Historicum:

"Aoh 1624 bleff min Sön Gabel Mourizßen föd paa Elbache. Gud Lade hannom opuoxe Wdi guds frÿchtt Da indfald H: 3 foldighz Söndag"

Birth of a brotherPeder Moritsson
November 5, 1625 (aged 10 years)
Note: Morits Jensson skriv i Calendarium Historicum:

Morits Jensson skriv i Calendarium Historicum:

"Den 5 Nouemb: ved Midnats tid Bleff min Sön Peder föd paa Rÿg och [gud over linja] faderligen hannom fra Dinne Jammer Dall Kaldet wngefer fem Wgger efter hans födsell Dag. gud Wnde oss at findes i de wdualdes forsambling. Amen Amen"

Death of a brotherPeder Moritsson
about December 1625 (aged 10 years)
Note: Morits Jensson skriv i Calendarium Historicum:

Morits Jensson skriv i Calendarium Historicum:

"Den 5 Nouemb: ved Midnats tid Bleff min Sön Peder föd paa Rÿg och [gud over linja] faderligen hannom fra Dinne Jammer Dall Kaldet wngefer fem Wgger efter hans födsell Dag. gud Wnde oss at findes i de wdualdes forsambling. Amen Amen"

Birth of a brotherMorits Moritsson
December 18, 1626 (aged 11 years)
Note: Morits Jensson skriv i Calendarium Historicum:

Morits Jensson skriv i Calendarium Historicum:

"1626 Den 18 Decemb: Bleff min Sön Moritz Moridzenn födt. gud lade hannom i Herrens frÿct opuoxe Amen"

Death of a brotherMorits Moritsson
May 7, 1627 (aged 11 years)
Note: Morits Jensson skriv i Calendarium Historicum:

Morits Jensson skriv i Calendarium Historicum:

"Anno 1627 den 7 Maij döde ... min Sallig Sön och bleff begraffuen i Gimmestad Kirke [9 Maij] Gud unde os at findes i de Euige gledelige kolliger? Amen"

Burial of a brotherMorits Moritsson
1627 (aged 11 years)
Note: Gravlagt 9. mai?
Birth of a sisterAsseline Moritsdotter
February 20, 1629 (aged 13 years)
Note: Morits Jensson skriv i Calendarium Historicum:

Morits Jensson skriv i Calendarium Historicum:

"Anno 1629 Den 20 februarj Bleff min Datter Aselina Mourizs Datter födt paa Rygland. Gud Lad hinder i Herrens fryct opuoxe Erligen at leffue och Salligen At Død"

Birth of a brotherMorits Moritsson
August 12, 1630 (aged 15 years)
Note: Margrete Jensdatter skriv i Calendarium Historicum:

Margrete Jensdatter skriv i Calendarium Historicum:

"1630 Den 12 bleff Min Sön Mourids Mouridß födt paa Rög i Norfior och om Sundagen Nysteffter Kom til Daaben hands fadere war her Jörge abelsen och hans bang och errick houge Mallene wareedt och Berretta houge gud lade hannom opuoxe wdi guds frÿct gud all Mectigste till ære hannom och hans foreldre til glede och euige salighedt amen"

Christening of a brotherMorits Moritsson
August 15, 1630 (aged 15 years)
Death of a fatherMorits Jensson
September 3, 1639 (aged 24 years)
Note: Margrete Jensdatter skriv i Calendarium Historicum:

Margrete Jensdatter skriv i Calendarium Historicum:

"1639 Den 3 September døde min Sallig Mand Mourids Jensen, gud gieffue Hannom Met alle guds Barn en salige op standelse"

Event
Sak om fiskerett
April 21, 1643 (aged 27 years)

Note: Gloppen vdj Gimmestad schibbred Anno 1643: dend 21 Aprilis

Gloppen vdj Gimmestad schibbred Anno 1643: dend 21 Aprilis

"Fougden eschede vdj rette Oluff Erichsen, och Hans Erichsen Røgh for dj schall haffue tagen en fischelyster, och en liden fisch, fraa Margrette Mouriz Jensens drengh, och Borger Rauffnestad huortil dj suarede, att dj haffuer intett paa Margrettes drengh att klage mens lysteren dj fraa forne: Borger thil ett proff och widnisburd, att hand fischede wloulig vdj deiris elff, och haffuer der werett baade førend, och siden, thilspurde Fougden forne: Oluff och hans Erichsønner om Margrette Mouriz Jensen iche haffuer rett thil att fische vdj same Elff sauell som dj huortil dj suarede jaa: berette forne: Jens Mourizsen, att Borger Rauffnestad gich same tied med hans Moders drengh, lysteren bleff hanom fraatagen: Effter saadan leiligheed satte Fougden vdj rette, om forschne: Oluff, och hans Erichsønner iche bør att bøde for thaagh, och war domb begerende hertil vdneffnd, Ambrosius lothe, Anders Røsetter, Gunder Arnestad, thorben Østreim, Peder Andenes och Anders Berrie: Daa effter wy denne sagh haffuer offuerweiett, och effterdj forbtt: Oluff, och Hans Erichsønner sielff bekiende att Margrette Mourtz Jensens eiger vdj Elffuen, saauell som dj, och forne: Borger Rauffnestad fischede sammett med hindes drengh, hinder til gauffn och beste dj lysteren och dend fisch fraa denom togh, wiste wy iche rettere herudj att kiende end att dj jo bør att bøde thil K: M: three march sølff for wloulig taagh, effter K B: 1 Cap: och huis dj haffuer forne: Borger eller andre, for wloulig fischerj att tiltaale, daa denom derfaare louligen, att streffne, och Kalde:"

Event
Sak om skuld
February 5, 1645 (aged 29 years)
Note: "Jens Maurizen thiltaalde Jon Jffuersen Mouen, for Nj Rdlr otte schilling som hand iche benectede,

"Jens Maurizen thiltaalde Jon Jffuersen Mouen, for Nj Rdlr otte schilling som hand iche benectede, bleff thilfunden att betale for'ne: schyld inden halff Manez dagh, eller søges mett wurdering i hans boe, effter K: B: 3 Cap:"

Lensregnskap
Jordebok 1649-1650
1649 (aged 33 years)
Note: Leidang

Leidang

Rögh ----- 11 giedschind

Mrk: Boka merka 1650-1651

Jordebok 1650-1651
Jordebok 1650-1651

Note: Konng: Maÿttz: Ledings Bogh

Konng: Maÿttz: Ledings Bogh Offuer Nordfiords fougderij Beregnett for It Aar, fraa Philliphj Jacobj dag Anno 1650 och til Aarsdagen Igien Anno 1651

Lensregnskap
Butiende 1649-1650
1649 (aged 33 years)
Note: Butiende

Butiende

Jens Mouridtz: ---- 4 mrk. Smör

Lensregnskap
Kontribusjon jonsok og Martini 1649-1650
1649 (aged 33 years)
Event October 29, 1649 (aged 34 years)

Note: Gimmestad Schibbred, Breim Sogn

Gimmestad Schibbred, Breim Sogn

Anna Seime vert dømd til å betale et pund smør i landskyld til ombodsmann for Austrheimkyrkja, Jens Moritson

Birth of a daughterAnne Jensdotter
about 1649 (aged 33 years)
Death of a motherMargrete Jensdatter
about 1649 (aged 33 years)
Lensregnskap
Jordebok 1650-1651 (leidang)
1650 (aged 34 years)
Event December 16, 1650 (aged 35 years)

Note: Dawiigh Schibbred Anno 16: 10bris

Dawiigh Schibbred Anno 16: 10bris

Jens Mourizen vitnar i ei sak mellom Børge Ellingsen Dommesten og Caspar Rodtker bundtmager

"Jens Mourizen Proffuede att for three aar siden bleff ledningen anammett paa Fougdegaarden, och daa klagede Børge dummesteen och hans hostrue for Fougden [Peder laurizen] att Casper haffde indstaget nogen[satt] nogen aff dieris smaller, och daa kom Casper ind vdj stuffuen med megen wlud men huis hans ord war wiste hand iche, effterdj hand iche well kand forstaa hanom, Mens dj Mend wed bordett sad, och Gillede ledingen, sagde, wy haffue altied kiend Børge Dummesteen for en Erlig Mand:"

Event December 16, 1650 (aged 35 years)

Note: Dawiigh Schibbred Anno 16: 10bris

Dawiigh Schibbred Anno 16: 10bris

"Jens Mourizen paa Røgh war sitt schudsmaell och sandferdig proff och widnisbiurd begerende, huorledis hand sig schichett, och forholdett haffr emedelertied hand war bundelensmand her vdj schibbredett, huortil bleff suart aff menige allmue, att ingen hanom kunde beschylde andt end ded som erligtt, och gott er vdj alle maade:"

Lensregnskap
Jordebok 1651-1652
1651 (aged 35 years)
Note: Fredtoll og leidang
Lensregnskap
Jordebok 1653-1654
1653 (aged 37 years)
Note: Fredtoll og leidang
Event June 20, 1656 (aged 40 years)
Note: Gemestadts Skibrede, Gloppen

Gemestadts Skibrede, Gloppen

Ao 1656 den 20 Junij bleff steffnestue holden paa Skerdall aff Kong Mayts fouget Erlig och welact Mand Jens Pedersen Randulff, Offueruerendis Mogens Arnestad, Absolon Henden, Hans ibm, Trols Ekenes, Niels Hauge, Rasmus Rødsetter

Fougden Jens Pedersen haffuer vdj Rette Steffnett Christen Abelsen Røg, och haffde hannem thil At thale for 29 Rdlr, som hand thill Jens Morisen vdj Bergen haffuer vdlagt for det gods vdj Røg som be'te Christen Abelsen fra Jens Mourisen indløst haffuer formente at be'te Christen same be'te Penger igen wden wider ophold bør at betale, och naar be'te Penger bliffr betalt, skall hannem hans Odels breffue igen thilstillis och offuerleueis, Waar Dom begerende, effterdj beuisis met Jens Mouritses giffuen beuis at Jens Pedersen be'te Penger effter Laugmandens Kiendelse betald haffr som for Retten bleff Lest och paaskriffuen, Møtte be'te Christen Abelsen och ey benecter same Penger will wdlegge och betale, mens icke før hand sig for Weluise Her Laugsmand Hans Hansen forspørger om hand dem skall wdlegge Er thilkiendt effter K B 3 At betale, Met mindre bete Christen Abelsen, effter hans egen Angiffuelse hos weluise Her Laugmand Kand for huerffue forskoning om be'te Penger At vdlegge

Death of a sisterMaren Moritsdotter
about 1658 (aged 42 years)
Death of a sisterAnne Moritsdotter
April 17, 1661 (aged 45 years)
Note: Jakob Olsson skriv i Calendarium Historicum under 17. april:

Jakob Olsson skriv i Calendarium Historicum under 17. april:

"Anno 1661 Døde min S: Quinde Anne Moridtz Datter. Gud giffue hinde En glad Och ære Fuld Opstandelse. Hindes gansche Allder Ehr 43 Aar Och 19 Wger Och 3 Dager."

Death
Yes

Note: Bergen?
Birth

Morits Jensson skriv i Calendarium Historicum:

"Anno 1615 2 Augustij bleff min Sönn Jens Mouritzen föd paa Eluebacke i Nordfjord om Morgenen ved 6 slet, och strax kom til Daaben i Wærrits Kierke. Waar hans fadere Her Absalon, Niels Wærede, Erik Houge, Anne Abelsdater, Lisbet Absolonsdatter. Gud lade hannom opuoxe Wdi guds fryct, gud almectigste thill ære, hannom och hans foreldre till glede, och Euig sallighed, Amen."

Event

Gloppen vdj Gimmestad schibbred Anno 1643: dend 21 Aprilis

"Fougden eschede vdj rette Oluff Erichsen, och Hans Erichsen Røgh for dj schall haffue tagen en fischelyster, och en liden fisch, fraa Margrette Mouriz Jensens drengh, och Borger Rauffnestad huortil dj suarede, att dj haffuer intett paa Margrettes drengh att klage mens lysteren dj fraa forne: Borger thil ett proff och widnisburd, att hand fischede wloulig vdj deiris elff, och haffuer der werett baade førend, och siden, thilspurde Fougden forne: Oluff och hans Erichsønner om Margrette Mouriz Jensen iche haffuer rett thil att fische vdj same Elff sauell som dj huortil dj suarede jaa: berette forne: Jens Mourizsen, att Borger Rauffnestad gich same tied med hans Moders drengh, lysteren bleff hanom fraatagen: Effter saadan leiligheed satte Fougden vdj rette, om forschne: Oluff, och hans Erichsønner iche bør att bøde for thaagh, och war domb begerende hertil vdneffnd, Ambrosius lothe, Anders Røsetter, Gunder Arnestad, thorben Østreim, Peder Andenes och Anders Berrie: Daa effter wy denne sagh haffuer offuerweiett, och effterdj forbtt: Oluff, och Hans Erichsønner sielff bekiende att Margrette Mourtz Jensens eiger vdj Elffuen, saauell som dj, och forne: Borger Rauffnestad fischede sammett med hindes drengh, hinder til gauffn och beste dj lysteren och dend fisch fraa denom togh, wiste wy iche rettere herudj att kiende end att dj jo bør att bøde thil K: M: three march sølff for wloulig taagh, effter K B: 1 Cap: och huis dj haffuer forne: Borger eller andre, for wloulig fischerj att tiltaale, daa denom derfaare louligen, att streffne, och Kalde:"

Event

"Jens Maurizen thiltaalde Jon Jffuersen Mouen, for Nj Rdlr otte schilling som hand iche benectede, bleff thilfunden att betale for'ne: schyld inden halff Manez dagh, eller søges mett wurdering i hans boe, effter K: B: 3 Cap:"

Lensregnskap

Leidang

Rögh ----- 11 giedschind

Mrk: Boka merka 1650-1651

Lensregnskap

Butiende

Jens Mouridtz: ---- 4 mrk. Smör

Event

Gimmestad Schibbred, Breim Sogn

Anna Seime vert dømd til å betale et pund smør i landskyld til ombodsmann for Austrheimkyrkja, Jens Moritson

Event

Dawiigh Schibbred Anno 16: 10bris

Jens Mourizen vitnar i ei sak mellom Børge Ellingsen Dommesten og Caspar Rodtker bundtmager

"Jens Mourizen Proffuede att for three aar siden bleff ledningen anammett paa Fougdegaarden, och daa klagede Børge dummesteen och hans hostrue for Fougden [Peder laurizen] att Casper haffde indstaget nogen[satt] nogen aff dieris smaller, och daa kom Casper ind vdj stuffuen med megen wlud men huis hans ord war wiste hand iche, effterdj hand iche well kand forstaa hanom, Mens dj Mend wed bordett sad, och Gillede ledingen, sagde, wy haffue altied kiend Børge Dummesteen for en Erlig Mand:"

Event

Dawiigh Schibbred Anno 16: 10bris

"Jens Mourizen paa Røgh war sitt schudsmaell och sandferdig proff och widnisbiurd begerende, huorledis hand sig schichett, och forholdett haffr emedelertied hand war bundelensmand her vdj schibbredett, huortil bleff suart aff menige allmue, att ingen hanom kunde beschylde andt end ded som erligtt, och gott er vdj alle maade:"

Lensregnskap

Fredtoll og leidang

Lensregnskap

Fredtoll og leidang

Event

Gemestadts Skibrede, Gloppen

Ao 1656 den 20 Junij bleff steffnestue holden paa Skerdall aff Kong Mayts fouget Erlig och welact Mand Jens Pedersen Randulff, Offueruerendis Mogens Arnestad, Absolon Henden, Hans ibm, Trols Ekenes, Niels Hauge, Rasmus Rødsetter

Fougden Jens Pedersen haffuer vdj Rette Steffnett Christen Abelsen Røg, och haffde hannem thil At thale for 29 Rdlr, som hand thill Jens Morisen vdj Bergen haffuer vdlagt for det gods vdj Røg som be'te Christen Abelsen fra Jens Mourisen indløst haffuer formente at be'te Christen same be'te Penger igen wden wider ophold bør at betale, och naar be'te Penger bliffr betalt, skall hannem hans Odels breffue igen thilstillis och offuerleueis, Waar Dom begerende, effterdj beuisis met Jens Mouritses giffuen beuis at Jens Pedersen be'te Penger effter Laugmandens Kiendelse betald haffr som for Retten bleff Lest och paaskriffuen, Møtte be'te Christen Abelsen och ey benecter same Penger will wdlegge och betale, mens icke før hand sig for Weluise Her Laugsmand Hans Hansen forspørger om hand dem skall wdlegge Er thilkiendt effter K B 3 At betale, Met mindre bete Christen Abelsen, effter hans egen Angiffuelse hos weluise Her Laugmand Kand for huerffue forskoning om be'te Penger At vdlegge

Death

Bergen?

Note

Jens Moritsson var ombudsmann for Austrheims-kyrkja:

Nordfjord fraa gamle dagar til no. Dei einskilde bygder Gloppen-Breimn "Anna på Seime var i 1649 i strid med Jens Moritsson Rygg som var umbodsmann for Austrheims-kyrkja, um landskyld til kyrkja. Ho vart dømd aa betala."

Jens Moritsson has 0 first cousins recorded

Father's family (0)

Mother's family (0)